Skrotning av båtar

Motion 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C)

av Per Lodenius m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skrotning av båtar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns enligt uppgift ungefär 100 000 båtar i Sverige som är över 40 år gamla, varav cirka 62 000 kategoriseras som sjöodugliga och 2 000 som övergivna. Många av dessa kan också vara en miljöfara då de kan läcka både båtbottenfärger och olja eller avge plastfragment.

Den premie som det senaste året har betalats ut av Havs- och vattenmyndigheten har skapat incitament och gjort att fler fritidsbåtar har skrotats. Vi anser att regeringen behöver se över möjligheten till fortsatta incitament. I framtiden kan även fler båtskrotar behöva komma till för att möta det ökande behovet. Därför bör också lagstiftningen ses över vad gäller att förenkla hanteringen av skrotbåtar och vrak.

Per Lodenius (C)

Kerstin Lundgren (C)

Alireza Akhondi (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)