Fastighetsavgift

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas om att fastighetsavgiften ska tillfalla den kommun där fastigheten är belägen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är vanligt förekommande att personer äger en fastighet i en kommun som de inte är folkbokförda i. Det kan vara ett vanligt fritidshus men även en skogsfastighet och allt däremellan.

Fastighetsavgift betalas för denna fastighet men det kommer inte den kommun tillgodo där fastigheten är belägen utan betalas till den kommun där ägaren är folk­bokförd.

Oftast ligger dessa fastigheter i en landsbygdskommun. Fastighetsägaren nyttjar den kommunala servicen, t.ex. avlopp, sophämtning, besök på sortergård etc., men den berörda kommunen får inte inkomster för detta (förutom den fastställda avgiften för tjänsten som inte täcker hela kostnaden för kommunen).

Jag anser att denna fastighetsavgift ska tillfalla den kommun där fastigheten är belägen och vill att en utredning kring detta tillsätts.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)