Införandet av en författningsdomstol

Motion 2019/20:1702 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontrollen över det demokratiska systemet bör rimligen anses vara möjligt att effekti­visera. Särskilt behövs ett utökat kontrollsystem för att ytterligare försäkra de svenska väljarna om att deras företrädare i Sveriges riksdag också fattar beslut som är fullt för­enliga med den svenska konstitutionen. Denna kontroll är särskilt viktig vid föränd­ringar av grundlagen samt när EU föreslår maktöverföringar av inte redan överlämnad makt över landet. För att stärka demokratins funktion bör således en förvaltningsdom­stol, möjligen liknande den tyska, införas i Sverige med behörighet och makt att upp­häva beslut i riksdagen om de anses strida mot författningen. Domstolens uppgift blir alltså att hjälpa politikerna att tolka författningen samt att garantera medborgarnas fri- och rättigheter gentemot den lagstiftande och exekutiva makten.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)