Tvingande folkomröstningar

Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksdagens skyldighet att genomföra folkomröstningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Eftersom demokrati betyder folkstyre måste också folket ha makten att styra. Idag sker detta genom en representation vald av väljarna, vilket i de allra flesta fall fungerar bra. Men ibland går ändå de folkvalda representanterna på tvärs med folkviljan i för dem stora och avgörande frågor. Därför måste den representativa demokratin kompletteras med möjligheten för väljarna att, oavsett vad de folkvalda anser, tvinga fram folkom­röstningar.

Förutsatt att 10 procent av väljarna så kräver finns den möjligheten idag i kommuner och landsting. Till det kan dessutom även 2/3 av fullmäktige avslå en begäran om folk­omröstning – trots att 10 procent av väljarna krävt att få rösta om enskilda frågor.

På nationell nivå saknas emellertid denna möjlighet, trots att riksdagen genom lagstiftningsmakten har ett avsevärt mer långtgående inflytande än de lokala och regionala församlingarna. För att ytterligare stärka demokratin bör dessa förhållanden ändras så att lokala folkomröstningar endast kan stoppas om 4/5 eller fler av fullmäk­tiges ledamöter röstar emot. Därutöver bör det införas en regel om att 5procent av väljarna nationellt kan kräva en folkomröstning, förutsatt att inte 4/5 eller fler av riks­dagens ledamöter röstar emot.

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)