Tvingande folkomröstningar

Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksdagens skyldighet att genomföra folkomröstningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Eftersom demokrati betyder folkstyre måste också folket ha makten att styra. Idag sker detta genom en representation vald av väljarna, vilket i de allra flesta fall fungerar bra. Men ibland går ändå de folkvalda representanterna på tvärs med folkviljan i för dem stora och avgörande frågor. Därför måste den representativa demokratin kompletteras med möjligheten för väljarna att, oavsett vad de folkvalda anser, tvinga fram folkomröstningar.

Förutsatt att 10 procent av väljarna så kräver finns den möjligheten idag i kommuner och landsting. Till det kan dessutom även 2/3 av fullmäktige avslå en begäran om folkomröstning – trots att 10 procent av väljarna krävt att få rösta om enskilda frågor.

På nationell nivå saknas emellertid denna möjlighet, trots att riksdagen genom lagstiftningsmakten har ett avsevärt mer långtgående inflytande än de lokala och regionala församlingarna. För att ytterligare stärka demokratin bör dessa förhållanden ändras så att lokala folkomröstningar endast kan stoppas om 4/5 eller fler av fullmäktiges ledamöter röstar emot. Därutöver bör det införas en regel om att 5 procent av väljarna nationellt kan kräva en folkomröstning, förutsatt att inte 4/5 eller fler av riksdagens ledamöter röstar emot.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)