Rätten till traditionsenlig skolavslutning

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionsenliga avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runar Filper (SD)

Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan.

I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka vi i Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar – framförallt gemensamma normer, värderingar och språk – är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället.

Skolan roll är att bland annat att betona familjens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt samhälle.

Tyvärr har på senare år allt fler svenska skolor valt att avveckla sina traditionella skolavslutningar. Motivet för detta är oftast att skolan ska vara religiöst neutral och att invandrade elever med annan trosuppfattning skulle kunna känna sig kränkta.

De traditionella skolavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och därför bör landets skolor åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar. Att betrakta invandrare som en grupp som måste skyddas från svensk kultur motverkar endast anpassning och inkludering i vårt svenska samhälle.

En enskild rektor måste givetvis kunna ta de beslut hon eller han finner lämpliga, men det är också av vikt att vi som folkvalda politiker fastställer skolelevernas rätt att få fira traditionsenliga skolavslutningar.

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)