Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2019/20:1677 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man innan man påbörjar processer med att bilda nya regioner bör genomföra en utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen så att man i framtiden kan dra lärdom av de misstag som då gjordes, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man efter utvärderingen bör överväga att kompensera de kommuner i Västra Götaland som har blivit drabbade av att man från staten inte följt de ingångna avtalen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om regioner och landsting verkligen är det effektivaste sättet att styra på och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nya regioner löser inte dagens och framtidens problem. Innan man ens funderar på att skapa nya regioner måste man lära av historien och utvärdera de regioner som är bildade. Därför bör regeringen skyndsamt göra en djupare utvärdering av Västra Göta­lands regionbildning. Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Göteborgs län och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Tveksamheten var stor från många håll till en stor region och nyttan med den. För att då locka/tvinga med de olika länen gjordes det upp en överenskommelse om var man ville ha de olika regionala arbetsplatserna, och var de statliga arbetsplatserna skulle placeras. Denna överenskommelse låg sedan som grund inför bildandet av VGL.

Efter regionsbildningen har man sedan från regionens och statens sida struntat i överenskommelsen och både region och statliga verksamheter har flyttat sin verksamhet till andra platser än vad som sades från början. Därför är det nu viktigt att innan man går vidare med nya regionsbildningar verkligen göra en utvärdering och dra lärdom av vad som har skett i Västra Götaland. Ingår staten, regionen och kommunerna en överens­kommelse som ska ligga som grund till hur man ser på placeringar och arbetstillfällen då ska också regionen och staten sedan självklart följa denna. Om det senare visar sig nödvändigt att omförhandla överenskommelsen ska detta göras med berörda kommuner. Efter utvärderingen måste man också överväga möjligheten att på lämpligt sätt kompensera de kommuner som blivit förfördelade och inte fått den verksamhet till sin kommun som överenskommelsen utlovade. Man behöver också utreda om regioner verkligen är det effektivaste sättet att styra på.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)