Digitala nationella prov med tidseffektiv rättning

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att arbeta fram digitala nationella prov med tidseffektiv rättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ha ett enhetligt nationellt prov för avstämning och inhämtande av kunskapsresultat hos våra elever är av stor vikt. De sker med jämna intervaller under skolåren och ligger till bra grund för att se trender och tendenser i riket i stort. Likväl ger de möjligheten till en ögonblicksbild i respektive skolklass som i sin tur kan stärka planering och resurs­fördelning i det fortsatta arbetet.

Dagens prov innebär dock en stor arbetsbelastning för de lärare som ansvarar för eleverna i respektive årskurs som genomför proven. Såväl genomförandet av delproven som efterarbetet är tidskrävande och blir en allt för stor del av lärarens arbete under perioderna för provskrivning.

Att modernisera provsystemet så att de delar som så lämpar sig istället kan göras digitalt med central rättning alternativt utformas på ett sådant sätt att rättningen av ordinarie lärare går enkelt, snabbt och smidigt. Allt för att frigöra maximal tid för lärarledd undervisning samtidigt som det viktiga avstämningsmomentet kvarstår.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)