Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens kostnader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är självklart att hela Sverige tar ansvar för att hela landet ges likvärdiga förutsätt­ningar att utvecklas och bära kostnaderna för det åtagande som vi gemensamt beslutat skall gälla oss alla som invånare.

Det är självklart att landsbygdskommuner med tuffa ekonomiska utmaningar, avfolkning, stora avstånd och minskande befolkning i arbetsför ålder kompenseras ekonomiskt. Men det måste vara lika självklart att inte tillväxtregioner som Stockholms län skall bära finansieringen. Stad och land ska och kan inte ställas emot varandra. De är och kommer alltid att vara ömsesidigt beroende av varandra. Det stöd som landsbygds­kommuner och regioner är i behov av bör finansieras via staten, inte mellan kommuner och regioner. Den kommunala och regionala utjämningen måste vara ett statligt ansvar. Redan idag står Stockholms län för närmare hälften av den totala statliga skatteintäkten, samtidigt som vår region och kommuner i vårt län totalt bidrar mest till inkomstut­jämningen.

Region Stockholm och kommuner i Stockholmsområdet är beroende av den kraft som finns på landsbygden för att få mat på bordet, förnybar energi till industrier och hushåll samt material till våra bostäder. När landsbygden möter utmaningar som leder till högre kommunalskatter och lägre kvalitet på välfärden för medborgarna är det självklart för oss att staten ska bidra för att säkra en likvärdig välfärd i hela landet med god tillgång till skola, omsorg och vård.

Samtidigt är också landsbygden beroende av en konkurrenskraftig Stockholms­region. Stockholm konkurrerar inte med övriga Sverige utan med andra storstads­regioner i Europa om stora och små företag, europeiska myndigheter och arbetskraft. Tappar vi fart i tillväxten minskar våra möjligheter att locka just tidigare nämnda samhällsaktörer, vilket medför negativa konsekvenser för hela landet. En konkurrens­kraftig Stockholmsregion är en förutsättning för jobb och välstånd i hela Sverige.

Ska Stockholm kunna fortsätta vara en tillväxtkraft för hela Sverige måste vi locka kompetens och investeringar från andra delar av världen och vara en smältdegel för innovation och utveckling. Stockholmsregionen är en av Europas växande regioner och det sätter stor press på infrastruktur, kollektivtrafik, bostäder och utbyggnad av allt ifrån skola och idrottsanläggningar till vård och omsorg. Ska vi klara välfärden och möta framtida behov behöver även Stockholmsregionens invånares kommunalskatt stanna i regionen.

Den extra utjämning Region Stockholm ska betala enligt regeringens förslag kommer att landa på omkring 1,6 miljarder. Pengar som istället skulle behövas för att säkra kvaliteten i vården och bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt drabbas många kommuner i Stockholms län hårt ekonomiskt. Det är kommuner som växer kraftigt och tillsammans ska bygga tiotusentals nya bostäder de kommande 10 åren, vilket ställer krav på stora investeringar.

Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdsregion. Även i delar av vår region är servicen begränsad och den välfärd och kollektivtrafik som finns är avgörande för en levande bygd året om. Exempelvis är Region Stockholms Waxholmsbåtar det enda som binder ihop skärgårdsöarna med fastlandet när isen ligger under vintern. Att hålla en hög servicenivå kostar stora summor och just nu pågår ett arbete med att för­bättra servicen ytterligare. Busslinjer i de mer glest befolkade delarna i regionen är också viktigt för att de som inte kan eller vill köra bil ska ha ett alternativ.

Stockholmsregionen står inför utmaningen att växa och samtidigt utvecklas klimatsmart, bli klimatneutralt. Även det kräver ökade resurser för att minska framtida kostnader.

Kerstin Lundgren (C)

Per Lodenius (C)

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)