Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fisktrappor bör byggas vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vattenkraftverk har länge varit en energikälla i Sverige. Den första vattenkraften i Norden byggdes så tidigt som på 1200-talet. I Blekinge finns det totalt 23 stycken vattenkraftverk.

Kraftverksdammar bildar vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar. Många av fiskarterna finns bland annat i södra Sverige, exempelvis asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa. Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut. Fiskarterna asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är idag på rödlistan över hotade arter.

En uppfinning som lanserades och patenterades år 1837 av Richard McFarlan var den första versionen av fisktrappan. Genom den här uppfinningen skulle man hjälpa fiskar gå runt en damm där ett vattendrivet sågverk huserade. Genom åren har trapporna utvecklats och idag finns flera olika varianter på fisktrappor.

Genom att ställa krav att man vid vattenkraftverk även ska ha fisktrappor kan vi säkerställa att våra fiskarter inte hotas än mer än vad de redan är. Blekinge är känt bland annat för sitt fiske. Låt oss säkerställa att det även fortsättningsvis förblir så.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)