Göta kanal 2.0 bör värna ålen och utveckla ekoturismen

Motion 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP)

av Rebecka Le Moine (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen i sin färd mellan Vättern och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att utveckla ekoturismen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

AB Göta kanalbolag är ett helägt statligt bolag, som nyligen har fått beviljat 500miljoner för upprustning av staten. En del av denna satsning skulle kunna användas för att i samarbete med bland annat Tekniska verken i Linköpings kommunala säker­ställa att Göta kanal får utvidgat värde för den biologiska mångfalden.

Ålar blir idag slaktade när de försöker ta sig igenom kraftverken i Motala ström, som har fyra vattenkraftstationer mellan Vättern och Roxen samt ytterligare fyra vatten­kraftstationer mellan Roxen och Östersjön. När ålarna försöker ta sig igenom en kraft­verksturbin slaktas ca 70% av ålarna av turbinerna, det vill säga, efter nästa turbin har 99% av ålarna som gått genom båda turbinerna slaktats. Ålen är en utrotningshotad art, klassad som CR (critically endangered) på den internationella rödlistan. Det interna­tionella havsforskningsrådet (ICES) skriver om ålen: ”Tillståndet för ål är fortfarande kritiskt och det behövs snabba åtgärder. ICES rekommenderar att all antropogen dödlig­het (t.ex. fritids- och yrkesfiske, vattenkraft, föroreningar) som påverkar produktion och utvandring av blankål bör minskas till så nära noll som möjligt, tills det finns klara be­lägg för en ihållande ökning av både rekrytering och det vuxna beståndet.”

En alternativ väg för ålarna vore om de lockades och stimulerades att simma in i Göta kanal, där de kan ta sig fram utan att skadas. Med mycket små och kostnadseffektiva insatser skulle alternativa vattenvägar för både ål och annan fisk kunna anläggas i kanalen, men med stor vinst för den biologiska mångfalden. Detta skulle gå hand i hand med AB Göta kanalbolags miljöpolicy som lyder: ”Bolaget vill genom sin verksamhet bidra till att stimulera biologisk mångfald, både i vattenleden och omkringliggande mark.” Det kan också öka attraktionskraften för turismen att det finns en ökad biologisk mångfald i kanalen, och att samma kanal som de utnyttjar för sin resa även används av ålarna. Det finns nu en unik möjlighet att värna den värdefulla och hotade ålstammen gynnas, genom att stimulera och hjälpa ålarna att nyttja vattenvägen Göta kanal för att ta sig från de sjöar som Göta kanal förbinder till Östersjön och till Kattegatt. Att utnyttja Göta kanals roll som ekologisk korridor vore ett mycket konkret och värdefullt bidrag till en av världens mest mytomspunna och starkt hotade djurart, och bidra till det nationella miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande sjöar och vattendrag”.

Rebecka Le Moine (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)