Utred skatteavdrag för sponsring av kultur

Motion 2019/20:1541 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda sponsring av kultur genom skatteavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samarbete mellan idrottsvärlden och näringslivet är väl utbrett. Det finns många fördelar för företag som sponsrar idrott. Företaget har lätt att komma ut med sitt namn genom exempelvis namn på idrottsanläggningar och logotyper på tröjor etc. Insatsen är lätt att mäta som motprestation, då företaget syns tydligt. För denna typ av sponsring får företagen skatteavdrag.

Inom kulturen är det ofta inte lika lätt att visa vad sponsringen betyder för företaget i form av reklam och marknadsföring. Därför är möjligheterna att göra skatteavdrag begränsade. Jämfört med många andra länder i Västeuropa har kulturfinansieringen i Sverige en hög offentlig andel medan bidragen från enskilda och näringsliv är mindre. Konstnärsnämnden bedriver just nu en studie om hur man ska kunna bredda finansier­ingen till kultursektorn.

Många inom kultursektorn har en positiv inställning till samarbete med näringslivet och på många håll har sådana samarbeten pågått länge. Bland annat verkar medlems­föreningen Kultur & Näringsliv för att affärsmässigt utveckla, förmedla samarbeten mellan kulturen och näringslivet genom kunskap, inspiration och kontakter.

Vidare kan nämnas att Dramaten, Operan och Norrlandsoperan och många andra institutioner har väl etablerade samarbeten med näringslivet, men sponsringen är otillräcklig idag. Lokala festivaler, teatergrupper och andra kulturskapare kan ha stort utbyte av samarbete med det lokala näringslivet, inte minst ekonomiskt, men också som en väg att förstärka sin lokala förankring och möta nya publikgrupper.

Samarbetet mellan kultur och näringsliv behöver ökas i Sverige, bland annat i syfte att finna andra finansieringsvägar för kulturlivet än genom enbart offentliga medel. För att åstadkomma detta behöver en utredning tillsättas för att se över behovet av even­tuella lagstiftningsändringar i syfte att underlätta avdragsgill kultursponsring. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)