Bygg de nya stambanorna för höghastighetståg med grön betong och andra miljökrav

Motion 2019/20:1528 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)

av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydliga miljö- och klimatkrav inför upphandling och byggnation av de nya stambanorna för höghastighetståg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut de nya stambanorna för höghastighetståg snabbt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I enlighet med januariavtalet ska nya stambanor för höghastighetståg färdigställas. Det är ett stort och omfattande projekt som kommer att innebära en miljöpåverkan med klimatrelaterade utsläpp under byggtiden och landskapspåverkan. Klimatnyttan av ett ökat hållbart resande under hela järnvägens livslängd bedöms ändå vida överstiga klimatpåverkan under byggprocessen. Genom god planering, genomtänkta teknikval och hårda miljökrav i upphandlingen kan projektets miljö- och klimatpåverkan minimeras. Genom en kort byggtid kan systemet med nya stambanor för höghastighets­tåg snabbt tas i bruk och därmed generera klimatnytta. Därför bör de nya stambanorna byggas ut så snabbt som möjligt.

Genom regeringens initiativ med Fossilfritt Sverige har ett antal branscher tagit fram färdplaner för hur de ska bli koldioxidneutrala. Bland andra har betong-, cement-, stål- och bygg- och anläggningsbranschen tagit fram färdplaner. Det är dock viktigt att deras insatser också möts av en ökad efterfrågan på klimatneutrala material och processer så att de får en avsättning för sina produkter. Byggandet av nya stambanor för höghastig­hetståg är ett stort projekt som kommer att pågå under många år och behöva betydande insatser i form av både material och arbete. Därför skulle bygget kunna utgöra en viktig marknad för avsättning av klimatneutrala byggprodukter. Då regeringen har inlett arbe­tet med att ställa om Sveriges industri bör även offentlig sektor ta ansvar för att i upphandlingar ställa miljö- och klimatkrav, inte minst vid upphandlingen av nya stam­banor för höghastighetståg.

Emma Berginger (MP)

Emma Hult (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)