Enklare tolkutbildning

Motion 2019/20:1494 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta enklare typer av tolkutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När antalet personer som flytt eller på annat sätt invandrat till Sverige ökar så växer också behovet av tolkar. Tolkuppgifter kan vara av väldigt olika karaktär beroende på vilken typ av språk som ska tolkas. Idag tar en tolkutbildning förhållandevis lång tid att genomgå samtidigt som bristen på tolkar i delar av landet är mycket stor.

För enklare tolkuppgifter borde man i högre grad än idag kunna använda sig av personer som har som modersmål det språk som det ska tolkas till eller från. De skulle kunna genomgå en kortare utbildning för att sedan arbeta som tolkar vid exempelvis arbetsintervjuer eller enklare kontakter med myndigheter. 

Vid kontakt med exempelvis rättsväsendet eller sjukvården är det förstås viktigt att ha välutbildade tolkar som kan hantera en mer komplicerad vokabulär. För andra uppgifter finns det anledning för regeringen att se över möjligheten att inrätta en enklare form av tolkutbildning.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)