Dricksvattenintag som riksintresse

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ändra kriterierna för riksintressen så att hela dricksvattentäkter ska kunna omfattas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt 3kap. 8§ andra stycket miljöbalken (MB) ska områden som är av riksintresse för vattenförsörjningsanläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till­komsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Bestämmelsen innebär att kommuner och statliga myndigheter ska ta hänsyn till dessa områden t.ex. genom att inte planera för eller lämna tillstånd till sådana verksam­heter inom eller i närheten av områdena som kan hindra eller påtagligt försvåra anlägg­ningarnas utnyttjande.

Bedömningen av om en åtgärd kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet måste alltid göras i samband med plan- eller tillståndsbeslut som berör områden av riks­intresse. Det här kan innebära att nya verksamheter och åtgärder som planeras i närheten antingen måste lokaliseras till annan plats eller att det måste ställas särskilda krav på hänsyn för att de ska kunna tillåtas i närheten av området. Det kan även bli aktuellt att reservera mark för att anläggningen i framtiden ska kunna brukas på ett rationellt sätt.

Det som skyddas vid en sådan process är dock enligt den nuvarande lagstiftningen själva anläggningen, alltså den fastighet där vattnet tas upp. Många svenska kommuner använder emellertid sjövatten som dricksvatten. Råvattentäkten är då själva sjön. Detta gäller t.ex. Mälardalen och Stockholmsområdet som hämtar sitt dricksvatten från Mälaren. Det gäller även i Östergötland och området runt hela Vättern där Sveriges näst största (och djupaste) sjö förser oss med dricksvatten. En sjö av Vätterns storlek har naturligtvis strömmar som gör att vattnet rör sig. Att i det läget anse att bara vissa platser längs med sjön är riksintressen är inte tillräckligt.

Flera instanser som Vätternvårdsförbundet och kommuner runt sjön har länge argumenterat för att hela Vättern bör klassas som riksintresse. Med dagens lagstiftning finns dock inte den möjligheten trots att Vättern uppfyller flera av de kriterier som lag­stiftaren satt upp. Alla försök att klassa sjön som ett riksintresse har stupat på att den nuvarande lagstiftningen inte medger ett sådant förfarande.

Vätterns betydelse som dricksvattentäkt blir allt större. I Örebro finns planer på att börja använda dricksvatten från Vättern. I Mälardalen talar man om att använda den som reservkälla i den händelse att Mälaren kontamineras. Vättern har en unik kvalitet på sitt dricksvatten.

Johan Andersson (S)

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)