Stöd för dyslexi

Motion 2019/20:1389 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)

av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga allmän screening för att tidigare upptäcka och ge stöd till unga med dyslexi och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tillåta talsyntes vid nationella prov och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ökad digital teknik i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan ska lägga grunden för våra barns framtid. Då är det viktigt att skolan också möter alla elever och ger dem det hjälp och stöd som behövs för att varje individ ska kunna få godkända betyg. Ett problem som cirka två barn i varje klass möter är dyslexi. Barn med läs- och skrivsvårigheter som behöver få extra hjälp. Framför allt behöver de förståelse och kunskap från samhällets sida så de kan jobba vidare med sina inlärningssvårigheter. Ofta är dyslexi ett ärftligt betingat hinder vid läsinlärningen. Men vi vet att med tidiga insatser och gott professionellt stöd kan hindren reduceras betydligt. Det som brukar kvarstå i vuxen ålder är då främst en låg läshastighet.

Trots medvetenheten om dyslexi finns det fortfarande barn och unga som inte får rätt stöd och hjälp. För att alla elever ska få rätt förutsättningar bör en tidig screening för alla elever övervägas. En start som skulle få fler unga att förstå sina utmaningar och få möjligheten till hjälp i ett tidigt stadium. Det är något som både skulle kunna förbättra betyg men också ge individen ökade möjligheter som vuxen.

Bristen på kunskap och förståelse yttrar sig ofta när det kommer till provtillfällen, ett tillfälle som innebär en prövning för många barn med dyslexi. För att kunna underlätta för den här målgruppen bör regeringen se till att talsyntes kan användas på det nationella provet i svenska i åk 3 och 6. Samt att de också får använda sina vanliga hjälpmedel på de nationella proven.

Både skola och arbetsplatser bör samtidigt också ta till sig den digitala teknik som finns tillgänglig och som kan förbättra situationen för de med dyslexi. En investering som både gynnar individen lika mycket som skolan och arbetsgivaren.

Mikael Dahlqvist (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)