Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2019/20:1347 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i syfte att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Offentlighets- och sekretesslagen behövs för att värna om enskilda människors integri­tet. Känsliga uppgifter om individer ska hanteras varsamt och med stor respekt för den personliga integriteten. Riskerna med att hantera känsliga personuppgifter måste alltid tas på stort allvar. I dagens informationssamhälle finns stora mängder information sparad om oss alla på olika platser och för olika syften. Informationen om enskilda har aldrig varit så omfattande som idag och är växande. Många gånger samlas information om oss med vårt medgivande men också alltmer utan att vi tänker på vad det innebär. T.ex. olika spårningstjänster som ingår i appar, köpvanor via olika medlemskap i butiker. All data om oss innebär naturligtvis fördelar men också nackdelar.

Svenska myndigheter är hårt reglerade av offentlighets- och sekretesslagen vad gäller hanterande av personuppgifter. Det är naturligtvis bra. Men ibland fungerar den för bra. Den blir så hård och krånglig att människor far illa och inte får den hjälp som de behöver. Den kan också utnyttjas av kriminella för att bland annat felaktigt utnyttja vårt socialförsäkringssystem. Idag jobbar våra myndigheter ibland i motvind och ser saker som de skulle kunna förhindra, förebygga och hjälpa om de på ett enklare och mer tydligt sätt kunde dela information om individer. Rättsläget är också många gånger oklart.

En socialsekreterare hanterar ett familjeärende där barn misstänks fara illa. Familjen flyttar till en annan kommun. Ska då socialsekreteraren informera den nya kommunen om vad de vet om familjen? Det är inte ovanligt att familjer med olika problem flyttar. Det är ett exempel på när vår lagstiftning inte riktigt är anpassad till dagens rörliga samhälle. Ett annat exempel rör olika typer av folkbokföringsbrott där människor skriver sig på en annan adress än där de faktiskt bor. På så sätt kan man tillskansa sig olika bidrag som man egentligen inte är berättigad till. Här behövs samverkan inom Skatteverkets olika interna delar, kommuner, a-kassor, Försäkringskassan m.fl. och bättre möjligheter att samköra uppgifter.

Jag tycker att offentlighets- och sekretesslagen ska ses över för att underlätta för myndigheter att utbyta information där trygghet och värnande om skattemedel ska stå mer i centrum än idag.

Jörgen Berglund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)