Vattenfall AB:s ägardirektiv

Motion 2019/20:1333 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligande av Vattenfalls ägardirektiv då det gäller produktionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ägardirektiven för Vattenfall AB bör förtydligas gällande krav på produktionen så att det framgår:

  • att produktionen ska säkerställa nätstabilitet och att levererad el ska motsvara efterfrågan på effekt och systemtjänster, och 
  • att produktionen främst bör ske med planerbara fossilfria kraftslag, kompletterat med fossilfri intermittent kraft så länge den inte äventyrar systemstabiliteten.

Enligt Energimyndighetens årsrapport för 2018 hade vattenkraften och vindkraften en lägre elproduktion det året jämfört med 2017. Detta var en följd av den torra och varma sommaren. Samtidigt stod kärnkraften för den största andelen av elproduktionen, vilket för helåret 2018 motsvarade 42 procent. Elanvändningen var fortsatt oförändrad och Sverige nettoexporterade cirka 11 procent av vår producerade el till utlandet. Rapporten visar även att vattenkraft och kärnkraft tillsammans stod för 80 procent av den totala elproduktionen. Energimyndighetens rapport är intressant läsning eftersom den tydligt visar hur viktigt det är att ett land har en stabil produktionskälla att lita till då vädrets makter kan begränsa såväl vatten- som vind- och solkraft.

Stängningen av Ringhals 1 och 2 kommer därför att orsaka problem. Dels kommer Sverige bli tvunget att minska sin export av el genererad från en koldioxidfri kraftkälla. Dels kan vi istället bli tvungna att importera el genererad av en smutsig kolkraftskälla från Danmark och Tyskland. 

Nyligen gick Vattenfall ut och varnade för att elförsörjningen till Stockholm är hotad och att de planerar miljardinvesteringar för att minska riskerna. För en lekman är det skrämmande läsning att Vattenfall erkänner att de redan har vissa kapacitetsproblem och idag kan tvingas säga nej till kunder som vill ansluta sig eller öka sitt uttag. Att detta dessutom sker i Sveriges huvudstad är anmärkningsvärt. Ägardirektiven måste därför anpassas till den verklighet som råder här och nu.

Det är därför av största vikt att § 3a Verksamhet, i Vattenfalls bolagsordning, förtydligas om att produktionen ska säkerställa nätstabilitet och att levererad el ska motsvara efterfrågan på effekt och systemtjänster. Samt att detta främst bör ske med planerbara fossilfria kraftslag, kompletterat med fossilfri intermittent kraft, så länge den inte äventyrar systemstabiliteten.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att Sverige måste säkerställa ett stabilt elkraftnät för att även i framtiden kunna vara en stark industrination med en klimatneutral elkraftproduktion. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)