Företagandevänliga myndigheter

Motion 2019/20:1322 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheter till mer företagandevänliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en tydligare effektivisering av och kostnadssänkning för myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är av största vikt att fler företag startar och att existerande företag tillåts att växa i Sverige. De olika myndigheter som företagen har kontakt med i olika ärenden måste börja arbeta effektivt, fokusera på att minska byråkratin och tillgodose människors och företags behov.

Sverige har många myndigheter och antalet måste ses över och effektiviseras. Antalet anställda inom olika myndigheter har inte minskat under åren och kostnaderna för de över 200 myndigheter som finns i landet är något som måste ses över. Myndig­heternas arbete bör därför fortsatt inriktas på effektivisering och mindre byråkrati så att dessa skattepengar istället kan satsas på skola, vård och omsorg. Det kan inte vara meningen att myndigheter ska finnas till för deras egen existens utan för att ge bästa service åt människor och företag. Myndigheterna bör inte ha som mål att deras verksam­het ska växa, snarare tvärtom. Ju färre blanketter och ju mindre administration och avgifter för både företag och människor, desto bättre. Möjligheten att minska antalet myndigheter och att effektiviseringsåtgärder införs inom desamma bör därför ses över.

En stor del av företagens administration består av diverse kontakter med myndig­heter, och detta bör därför ske på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Dessvärre händer det att myndigheter, trots goda intentioner att följa lagar och regler, komplicerar företagens utveckling genom långa handläggningstider, bristande information eller helt enkelt en begränsad förståelse för en företagares vardag. På landsbygden är många företagare idag multiföretagare, dvs de sysslar med olika sidoverksamheter och kan ha kontakt med tjugotalet myndigheter dagligen i sitt arbete. När företagsvillkoren förändras måste också myndigheternas arbete hänga med i utvecklingen. Av dem som arbetar på myndigheter med olika ärenden är det alltför få som känner till hur det är att vara före­tagare. Även här finns alltså potential att förbättra – vilket samhället skulle tjäna på. När kunskapen kring ärenden det ska beslutas om ökar så effektiviseras handläggningen. Detta samtidigt som företagen får bättre feedback och då ges bättre möjligheter att växa. Ökad företagskompetens inom handläggning av ärenden bör därför uppmuntras inom svenska myndigheter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)