Fortsatt bredbandsutbyggnad

Motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)

av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att införa ett generellt undantag för lokaliseringsprincipen då det gäller bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp effekten och samhällsnyttan av att införa ett generellt undantag för lokaliseringsprincipen då det gäller bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) mätning i oktober 2018 är det 81procent av alla hushåll och företag som har tillgång till bredband om 100Mbit/s. Motsvarande andel på landsbygd är dock bara runt 40procent. Uppgifter visar samtidigt att utbyggnadstakten det senaste året har bromsat in. Det oroar.

Att bredbandsutbyggnaden fortgår är av stor betydelse för såväl företag som hushåll i hela landet. Det är därför viktigt att utbyggnaden inte stannar av utan att de mål som riksdagen har lagt fast också kan infrias. För att underlätta processen framåt bör därför fler aktörer få möjlighet att bidra i arbetet. Idag finns dock den så kallade ”lokaliseringsprincipen” som i princip omöjliggör för kommuner att bedriva bred­bandsverksamhet utanför den egna kommunen. PTS har förvisso föreslagit för regeringen att ett visst undantag bör införas, där stadsnäten ges möjlighet att stötta närliggande kommuner i gränsområden om denna kommun saknar tillgång till fiber. Men det är otillräckligt. Enligt PTS skulle deras förslag endast medge att ytterligare 5000 hushåll skulle kunna ”fibreras”. Det är långt ifrån de 1,3miljoner hushåll som idag saknar fiber.

I sin rapport till regeringen skriver PTS dessutom att: ”Fibertillgången skiljer sig dock i hög grad mellan olika län och olika kommuner och inte minst mellan tätort och glesbygd samt mellan flerfamiljshus och enfamiljshus. Områden som det återstår att bygga ut i består främst av glesbygd och enfamiljshus. Den återstående utbyggnaden kan därmed förväntas vara dyrare än den utbyggnad som hittills genomförts och i regel vara svår att bygga ut på marknadsmässig grund.” Och ”Som PTS tidigare redovisat är det, trots den goda tillgången till fiber, myndighetens prognos att regeringens över­gripande bredbandsmål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 inte kommer att uppfyllas.” Dessa utsagor visar på vikten av att undanröja de hinder som idag finns för fiberutbyggnad. Bedömningen är att ett mer generellt undantag gällande lokaliseringsprincipen för bredband bör öka både samhällsnyttan och effektiviteten.

Ett särskilt uppdrag bör dock ges att följa upp och utvärdera nyttan av att införa ett generellt undantag.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att ett generellt undantag för lokalise­ringsprincipen för bredband bör införas och att detsamma ska följas upp. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

Betty Malmberg (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)