Gårdsförsäljning i Västmanland

Motion 2019/20:1305 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Västmanland till ett pilotlän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bryggeritraditionen har en lång kulturell bakgrund i Sverige. Redan på 1600-talet inrättades bryggeriskrået och produktionen var småskalig och lokal.

Sedan dess har den småskaliga bryggerikulturen nästan dött ut till förmån för den mer storskaliga och industrialiserade processen. Under de senaste åren har dock trenden med storskalighet bytt ut till en småskalig sådan och glädjande ser vi hur småskalig­heten och mikrobryggerierna återigen växer fram i Sverige.

Dryckeskulturen i Sverige har ändrats genom historien och idag ser produktionen och kulturen av alkoholhaltiga drycker helt annorlunda ut än tidigare. Idag odlar och producerar vi vin igen och de småskaliga mikrobryggerierna växer fram. Detta bidrar till kunskap och intresse om dryckeskultur och bidrar till fler företag i Sverige.

Sverige har inte haft den gårdsturism kopplad till mat och dryck som är vanlig i andra delar av världen men har de bästa förutsättningar för att kunna få. Besöksnäringen i Sverige växer och skulle kunna utvecklas mer än idag. Att koppla samman turism och produktion är en möjlighet och tillgång för inte minst svensk landsbygd.

Tyvärr behandlar vi dryckesproducenter styvmoderligt i Sverige och det finns en rädsla för att släppa på Systembolagets monopol av försäljning av alkoholhaltiga drycker. Att lätta lite på de idag mycket snäva reglerna om gårdsförsäljning skulle gynna turismen och Sveriges företagare. Att tillåta gårdsförsäljning kommer inte göra svensken försupen utan snarare öka kunskapen om alkohol och dryck.

Genom att börja i mindre skala och testa gårdsförsäljning i ett län skulle staten kunna övervaka och utvärdera gårdsförsäljningens konsekvenser i samhället. Ett län som ligger mitt i Sverige och är relativt litet är Västmanland och det skulle kunna vara ett bra län att genomföra en pilotstudie på.

Västmanland har idag redan flera etablerade mikrobryggerier med sortiment på systembolaget. Länet har idag inga vingårdar även om förutsättningarna för vinproduk­tion finns. Då etablerade bryggerier finns sedan länge skulle Västmanland vara enkelt att introducera för gårdsförsäljning kopplat till turism och näringslivsutveckling.

I Västmanland finns dessutom en samsyn på gårdsförsäljning då det socialdemo­kratiskt och miljöpartistiskt styrda Västerås nu bifallit förslaget om att göra Västerås till testort för gårdsförsäljning. För att detta ska bli verkligt krävs ett positivt beslut av samma partier på regeringsnivå.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)