Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning

Motion 2019/20:1159 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vissa former för folkomröstningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Representativ demokrati är kanske det bästa systemet för demokratisk styrning av ett land. Ett utpräglat representativt system har dock stora svagheter. En svaghet är de få gånger som medborgarna får tycka till. En annan svaghet är att medborgarna i de allmänna valen väljer mellan olika paketlösningar. I andra motioner verkar vi sverige­demokrater för fler folkomröstningar och bättre möjligheter för folket att sätta den politiska dagordningen.

För att medborgarna ska kunna göra ett informerat val vid folkomröstningar bör de politiska partierna ges möjlighet att informera medborgarna på ett samlat, lättillgängligt och jämlikt sätt. En dedikerad websida kan upprättas där varje parti som är representerat i den aktuella församlingen får ett standardiserat utrymme för att argumentera för ett av de alternativ som ges vid folkomröstningar. Argument och hållningar blir då lättöver­skådliga för medborgarna och lättare att jämföra.

Men det är inte tillräckligt. Eftersom den svenska demokratin är byggd kring den representativa demokratins tänkande finns det anledning att befara att traditionsröstande är utbrett i Sverige inte bara vid de allmänna valen utan också de gånger folkomröst­ningar har anordnats. Folkomröstningsresultat sammanfaller ganska väl med de parti­sympatier som finns i de respektive delarna av Sverige. Partiernas agerande vid folk­omröstningar uppmuntrar också ofta detta. Sverigedemokraterna har sedan sin tillbli­velse förordat fler inslag av folkomröstningar för att förstärka demokratin genom att säkerställa att det är folkviljan som styr landets framtid. Om medborgares röstning helt följer det som deras föredragna parti förespråkar är det inte säkert att den sanna folk­viljan kommer till uttryck vid en folkomröstning. För att frigöra medborgarnas tankar bör de standardiserade utrymmen som partierna anvisas på den dedikerade hemsidan sakna partibeteckningar. Argumenten ska vara i fokus.

Jag förordar att en utredning tillsätts för att föreslå former vid folkomröstningar, för att säkerställa medborgares informerade och fria åsikter.

Staffan Eklöf (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)