Stöd till samlingslokalsorganisationer

Motion 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson (S)

av Gunilla Carlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ökat stöd till samlingslokalsorganisationerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av samlingslokaler för möten, kultur och engagemang växer. Samtidigt ser vi en trend där det offentligas vilja att understödja dessa arenor minskar. Samlingsloka­lerna utgör en viktig demokratisk infrastruktur där mellanmänskliga möten för demo­krati, kultur och integration sker och bidrar till att värdefull samhällsservice kan utveck­las lokalt.

Man har under de senaste 20 åren sett kraftiga neddragningar av de kommunala stöden till studieförbund, föreningsliv och samlingslokaler. Tydligast har det varit när samhällsekonomin varit svag och man tvingats till allmänna besparingar. Vid dessa till­fällen har det oftast varit det fria kulturlivet och föreningslivet som tvingats till de största neddragningarna i förhållande till de kommunala verksamheterna.

På många orter i Sverige är föreningsliv, samlingslokaler och studieförbund de främsta kulturbärarna utan dessa inget lokalt kulturliv. Det är inte ovanligt att de tre samlingslokalsorganisationerna i Sverige, Folkets Hus, Våra Gårdar och Bygdegår­darna, med sina möteslokaler och kulturprogram av scenkonst, film, musik, dans och debatt är kommunens mest självklara kulturhus. Dessa folkrörelser har varit verksamma i över 100 år, de har tillsammans 2700 samlingslokaler och de finns både på landsbygd, i städerna och i deras ytterområden.

Den stora skillnaden från ett kommunalt kulturhus är att de drivs av en ideell före­ning som hyser stor kärlek till det egna huset och därför lägger ned stora insatser varje år på att dels sköta och hyra ut lokalerna, dels driva den egna verksamheten som vänder sig till invånarna i närområdet. Förutom att det är avsevärt mer kostnadseffektivt ger det samhället engagerade medborgare som bildar sig, fördjupar sig i samhällspolitiska frå­gor, har kul och ges möjlighet att fira livets olika högtider.

Om man vill se ett starkt civilsamhälle, ett livaktigt kulturliv och engagerade med­borgare, så är det tid att stärka förutsättningarna för föreningslivet och ta tillvara de stora fördelarna med allmänna samlingslokaler, som möjliggör en infrastruktur av mötesplatser runt om i hela landet.

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)