Småskalig vattenkraft

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S)

av Patrik Björck (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den småskaliga vattenkraften och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Småskalig vattenkraft är en samhällsnyttig verksamhet. Det är en del av den stora omställningen till ett hållbart samhälle där fossil energi skall fasas ut. Småskalig vattenkraft är också ett exempel på hur småskalighet och landsbygdsutveckling hänger intimt samman. Vattenkraften har tillvaratagits och använts av människan under mycket lång tid och är en självklar del av ett hållbart brukande av naturresurser.

Det är nu oerhört viktigt att regeringen i sina instruktioner till berörda myndigheter slår fast att vi skall säkerställa att den småskaliga vattenkraften ges möjlighet att fortsätta leverera miljövänlig och hållbar energi till det svenska elnätet och ger den småskaliga företagsamheten på landsbygden en chans att överleva.

Det får inte uppstå någon tveksamhet om den småskaliga vattenkraftens fortsatta existens i Sverige och den oro som vissa myndigheters agerande skapat måste regeringen med kraft se till att undanröja.

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)