Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer

Motion 2019/20:1002 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över hur rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna kan uppnås och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det byggs mer i vårt land än vad det gjort sedan miljonprogrammets dagar. En aktiv bostadspolitik, med exempelvis investeringsstöd för hyresrätter, är gynnsam för hela landets utveckling. Trots detta är bostadsbristen fortfarande stor i många delar av Sverige. Höga boendekostnader och brist på mindre och billiga hyresrätter gör bostadsmarknaden särskilt bekymmersam för unga och studenter. Detta hämmar i sin tur tillväxten, framförallt i våra storstadsområden.

De höga produktionskostnaderna är en bidragande orsak till bostadsbristen. Bristen på bostäder har gjort att prisutvecklingen på bostadsrätter har skenat och förstärkt en utveckling där nybyggen oftare är bostadsrätter och mer sällan hyresrätter.

Att bostadsmarknaden för hyresrätter är välfungerande är därför av särskild vikt. Det möjliggör en större rörlighet så att fler kan flytta dit arbete och studier finns och fler unga kan flytta hemifrån. Det öppnar också vägar för den som saknar kapital att få tillgång till boende. De skattevillkor som råder idag missgynnar hyresrätten som upplåtelseform och måste ses över för att skapa en mer jämlik bostadsmarknad.

Ränteavdragen på lån till bostäder blir en skattesubvention för de som äger sina bostäder. Det bidrar till en orättvis skattesituation som missgynnar hyresrätter. Många flerfamiljshus med hyresrätt som upplåtelseform är i stort behov av renoveringar. Dessa har länge fått stå tillbaka på grund av höga kostnader. Det ROT-avdrag som varit gynn­samt för många bostadsägares renoveringar omfattar inte flerfamiljshus. Även detta blir en skattelättnad för de som äger sina egna bostäder.

Det är olyckligt att de skattemässiga förutsättningarna skiljer sig åt mellan upplåtelseformer. För att fler unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden måste hyresmarknaden fungera. Det är därför viktigt att neutrala och rättvisa skattevillkor mellan upplåtelseformer övervägs.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)