Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen

Motion 2018/19:956 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)

av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning i Mälardalen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. För att det ska lyckas behöver samhället tillhandahålla nödvändig infrastruktur och energi.

I Västmanland har vi många världsledande företag och har på senare tid fått flera nya, stora etableringar i vår region. Det är glädjande och något vi vill fortsätta att utveckla. För att fortsätta ha ett starkt näringsliv med nya och växande företag behöver vi kunna erbjuda god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Sverige ska ha en god tillgång till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Dessvärre befinner sig Västmanland och övriga Mälardalen i en situation där vi under de närmaste 10 åren kommer ha svårt att tillgodose nya energikrävande verksamheter i eller i närheten av Västerås med tillräcklig el. Energiförsörjningen är inte tillräckligt god för det. Det hämmar tillväxten och kan omöjliggöra viktiga etableringar och fler arbetstillfällen. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för Västmanland och Mälardalen gällande denna typ av verksamhet från nationella och internationella investerare, vilket innebär missade möjligheter för regionen och nationen.

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin. Vi vill att ännu fler företag ska kunna etablera sig i vår region, ta del av den dynamik, kompetens och infrastruktur som finns och bidra med än fler arbetstillfällen och innovationskraft. Energitillgången i Mälardalen behöver förbättras så att fler viktiga företagsetableringar kan bli verklighet i Västmanland.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)