Avskaffa allmän visstid

Motion 2018/19:947 av Pyry Niemi (S)

av Pyry Niemi (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Anställningsformen allmän visstid införde i LAS 2007. Anställningsformen är tidsbegränsad och arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till tidsbegränsningen. Den innebär dock att om en anställd varit i allmän visstidsanställning i sammanlagt två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare övergår anställningen automatiskt till tillsvidareanställning. Det finns fler olika former av tidsbegränsade anställningsformer – Vikariat, provanställning, anställning vid behov, anställning per timma, säsongsanställning, objekt/projektanställning och anställning av pensionär som fyllt 67 år. Dessa sistnämnda anställningsformer täcker väl de behov av tidsbegränsade anställningar som behövs på den svenska arbetsmarknaden för att uppfylla önskemålen om flexibilitet för arbetsgivarna och rimlig anställningstrygghet för arbetstagarna.

Sedan införandet av allmän visstidsanställning har kritiken varit massiv och den anställningsformen har i vissa lägen skapat en arbetsmarknad som åsidosätter anställningstryggheten då arbetsgivare inte behöver uppge skäl för tidsbegränsning. Uttryck som att arbetsgivare staplar visstider på varandra för att kringgå tillsvidareanställning förekommer frekvent i debatten och äger i många fall sin riktighet. Det är synd, för det skadar tilliten till lagstiftningen och inte minst relationerna mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I den bästa av världar skulle arbetsmarknadens parter kunna lösa tvisterna men när lagstödet, dessvärre, missbrukas blir också förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare snedvridet och dessvärre till nackdel för arbetstagaren. I ett modernt arbetsklimat ska inte den typen av missbruk få förekomma.

Det är därför angeläget att regeringen så snart som möjligt gör en översyn och utreder möjligheten att avlägsna allmän visstid från LAS och därmed fortsatt medverka till att utveckla villkoren på den svenska arbetsmarknaden så att det anpassas till dagens och morgondagens behov av såväl trygghet som flexibilitet för arbetsgivare och arbetstagare.

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare