Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen

Motion 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras uppgift är att på ett så effektivt sätt som möjligt sammanföra de som vill anställa med dem som söker jobb. Trots sin storlek och betydande inflytande har Arbetsförmedlingen inte lyckats uppnå goda resultat. Att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillfredsställande är ett hinder för jobb och tillväxt i Sverige.

Företagen i Sverige väljer i allt högre grad att rekrytera via andra kanaler än Arbetsförmedlingen i dagsläget. Det kan vara genom informella kontakter, spontanansökningar, bemanningsföretag eller privata arbetsförmedlingar man söker framtida medarbetare. Arbetsförmedlingen har inte förändrats i takt med arbetsmarknaden och behovet hos dess aktörer. Det finns valfrihet inom ramen för stöd och matchning, dock har antalet leverantörer minskat avsevärt. Valfrihetssystemet kan liknas vid en pool av leverantörer som användaren kan välja fritt från för utförandet av tjänster och skulle kunna användas på många fler områden än idag. De behov som har växt fram av individualiserade tjänster och nära kontakt med enskilda arbetsgivare kommer att öka när graden av specialisering hos aktörerna ökar. Det gör det svårt att på ett bra sätt fullgöra uppdraget för en enda aktör. Genom att öppna för privata aktörer ökar möjligheterna till specialisering. Det i sin tur kan leda till att matchningsprocessen går snabbare, vilket är positivt både för arbetsgivaren och för den arbetssökande.


Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att se över Arbetsförmedlingens roll på svensk arbetsmarknad och öppna för en ökad konkurrensutsättning av densamma.

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)