Bemanning dygnet runt i äldreomsorgen

Motion 2018/19:702 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bemanning dygnet runt i äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äldres säkerhet nattetid kräver att det finns tillräcklig bemanning så att någon ur personalen kan springa på larm snabbt och att avdelningar inte lämnas utan närvaro och tillsyn. Detta gäller inte minst inom demensvården där många sover oroligt och är uppe och rör sig på natten. Det är varken tillåtet att låsa in boende eller att lämna dem utan tillsyn.

Regeringen har förtydligat kravet på nattbemanning i äldreomsorgen. Genom en tilläggsförordning i socialtjänstlagen fastslås att äldre ska ha tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp. Det ställs inte krav på ett visst antal anställda per boende utan det blir upp till kommunerna att anpassa bemanningen efter behoven.

Förutom regeringens tilläggsförordning i socialtjänstlagen betonas behovet av tillräcklig bemanning i en föreskrift från Arbetsmiljöverket om social arbetsmiljö. För att kommunerna ska kunna nå upp till kraven på tillräcklig bemanning dygnet runt krävs ekonomiska satsningar på välfärden, både på kommunal och statlig nivå. Dessutom behöver ledningsgrupperna i kommunerna som avgör bemanningen ha god insikt i personalens arbetsförhållanden nattetid. På ett demensboende är det till exempel inte ovanligt med en mängd nattliga utryckningar för personalen när boende larmar, rymmer, någon är stökig och utåtagerande och olyckor av olika slag inträffar. Det kan bli lång väntetid för de boende att få hjälp om bemanningen är för låg. Detta innebär otrygghet för de boende.


Regeringen bör i framtiden överväga behovet av att utvärdera det nya regelverket gällande bemanning dygnet runt i äldreomsorgen och vilka effekter det fått. Det är viktigt att bemanningen är tillräcklig så att de äldres säkerhet kan garanteras.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)