Nordens hus i Sverige

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det ganska naturligt att vår kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländers. Genom likheterna i levnadsbetingelser och årtusenden av nära och naturliga relationer mellan befolk­ningarna har en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram. Denna nordiska kulturgemenskap har naturligtvis ett stort egenvärde, men den utgör också grunden för de nordiska ländernas nära politiska samarbete på många områden och är därför något som förtjänar att bevaras och byggas vidare på inför framtiden.

Behovet av att fördjupa det nordiska samarbetet och betona den nordiska kulturgemenskapen är idag starkare än någonsin, detta då det annars föreligger en uppenbar risk för att den nordiska dimensionen försvagas i kölvattnet av en ökad globalisering och allt tydligare ambitioner om centralisering och likriktning från Europeiska unionens ledning.

Både Island och det självstyrande området Färöarna har inrättat var sitt Nordens hus, vilka fungerar som vitala samlingspunkter för nordisk dialog och nordisk kultur­gemenskap. Liknande centrum för nordiskt samarbete och nordiskt kulturutbyte finns också i de självstyrande områdena Åland och Grönland i form av Nordens institut samt i Finland i form av Kulturkontakt Nord. Samtliga av de ovan nämnda institutionerna finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådet.

Förekomsten av ett liknande naturligt centrum för nordisk dialog och nordiskt kulturutbyte i Sverige hade sannolikt kunnat bidra till en mer livskraftig debatt om de nordiska frågorna samt till ett ökat fokus på de förenande dragen i de nordiska ländernas kulturer och historia. Visserligen finns det ett nordiskt informationskontor och institutioner inom ramen för det nordiska samarbetet i Sverige idag, men vi förespråkar ett mer omfattande och allsidigt nordiskt hus med ett bredare arbete och samtliga nordiska medborgare som tilltänkt målgrupp.

Vi anser därför att oavsett om förutsättningar för medfinansiering från Nordiska ministerrådet föreligger eller ej så bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas. Man bör i det sammanhanget också se över samverkansmöjligheter med Föreningen Norden.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)