Körkort för personer med synfältsbortfall

Motion 2018/19:618 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förändra körkortslagen gällande synfältsbortfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet. Kraven syftar till att bidra till en god trafiksäkerhet och handlar bland annat om syn, hörsel och andra hälsoaspekter som är viktiga i trafiken. Nu ökar antalet återkallelser av körkort på medicinska grunder vilket ansvarig myndighet, Transportstyrelsen, ser som positivt. Detta då myndigheten bedömer att det finns betydligt fler som på grund av medicinska orsaker inte klarar trafikens krav än de som får sina körkort återkallade. 

Personer som får körkortet indraget på grund av synfältsbortfall kan ansöka om att testa sin syn och får därefter i många fall tillbaka körkortet. Bland annat har Statens väg- och transportforskningsinstitut nu tillsammans med medicinsk expertis på uppdrag av Transportstyrelsen arbetat fram ett simulatortest som bedömer körförmågan hos individer med synfältsbortfall. Testresultaten kan sedan användas som underlag vid dispensansökan. Att få tillbaka körkortet är dock såväl en långdragen som kostsam process för den enskilde med en synskada. I många andra EU-länder är ordningen en annan. Där ges den enskilde möjligheten att få sin körförmåga prövad innan körkortet dras in. I ett inslag i Sveriges Radios Ekot (den 29 augusti 2017) ställer sig transportstyrelsens chefsläkare, Lars Englund, positiv till ett motsvarande system i Sverige för personer som inte har allvarligare synavvikelser än vad som är möjliga att få dispens för. För att ändra på dagens system krävs dock en ändring i körkortslagen.


Regeringen bör därför se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad lagstiftning som ger möjlighet för personer med mindre allvarliga synnedsättningar att få sin lämplighet prövad, genom exempelvis ett körprov, innan körkortet eventuellt dras in.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)