Strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD)

av Clara Aranda (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar har förskrivningen av psykofarmaka trappats upp. Enligt en aktuell studie från Karolinska institutet har förskrivning av benzodiazepiner till barn, tonåringar och unga vuxna ökat med 22 procent mellan 2006 och 2013.

Benzodiazepiner används främst för att behandla ångest och sömnsvårigheter. Med anledning av den beroenderisk som föreligger, och andra allvarliga biverkningar, ska den här typen av läkemedel främst användas under begränsad tid. Studien som Karolinska institutet presenterat visar dock att en stor andel unga har fått preparaten utskrivna under längre perioder, vilket både bryter mot nationella och internationella riktlinjer.

Ytterligare alarmerande är det faktum att barn och unga under 18 år behandlas med benzodiazepiner, trots att det går emot befintliga rekommendationer.

I studien framkommer det likaså att primärvården och andra vårdgivare, som inte är specialiserade inom psykiatri, står för 65 procent av de förskrivningar som har förekommit under den period som gruppen studerats.

Vid förskrivning av psykofarmaka krävs specialiserad kunskap och förståelse för risker samt långsiktiga effekter. Rätt kunskaper och resurser för adekvat behandling, som exempelvis understöds av terapeutiskt behandling, är också centralt för att resultatet av behandlingen ska vara effektfull.

Våren 2019 ska Socialstyrelsen presentera en utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer för depression och ångest, som också innefattar läkemedelsanvändning av barn och unga.

Med anledning av den växande problematiken hos den aktuella målgruppen, barn och unga med psykisk ohälsa, kan vi förvänta oss fortsatta resultat i den här riktningen. Det kräver således en tydlig strategi för att hantera utvecklingen och verka för att minska den ökade förskrivningen av psykofarmaka.

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)