Permanent skyddad folkbokföring

Motion 2018/19:2877 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om permanent skyddad identitet genom kvarskrivning för personer som lever under en långvarig hotbild, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En person som kan antas råka ut för brott, allvarliga trakasserier eller förföljelser får vid flytt medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, så kallad kvarskrivning. Personen folkbokförs då enbart i församling och inte på någon fastighet. Syftet är att ge ett effektivt skydd mot att uppgifter i folkbokföringen används för att söka upp en person med avsikt att utsätta vederbörande för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. Uppgift om den faktiska bostadsorten kan endast åtkommas manuellt hos Skatteverket och aviseras således inte till några myndigheter. Kvarskrivning får medges för högst tre år i sänder, sedan ska omprövning ske.

Det finns situationer där personer är särskilt utsatta och lever under en långvarig hotbild. Det kan bero på att hoten utövas av flera, ofta närstående, personer. Hoten kvarstår ofta även om bedömningen görs att den mest akuta hotsituationen gått över.

Samhället måste se allvaret i dessa utsatta personers situation och kunna ge ett långvarigt skydd på olika sätt för att möta så många situationer som möjligt. Fingerade personuppgifter ska bara medges om den sökande är beredd att i framtiden inte ha mer än ytterst begränsad kontakt med familj och vänner, eftersom det är en förutsättning för att åtgärden ska ha någon effekt. För att stärka skyddet i situationer då det inte är aktuellt med fingerade personuppgifter bör samhället kunna bevilja ett permanent skydd även genom kvarskrivning, som därmed inte behöver bli föremål för regelbunden omprövning. På så sätt ökar fler drabbade personers möjligheter att känna trygghet och planera långsiktigt i en ny tillvaro.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)