Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott

Motion 2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M)

av Tomas Tobé m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skärpa straffen för våldtäkt av normalgraden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott i polisens samtliga sju regioner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred kartläggning av sexualbrotten som bl.a. ska omfatta vilka som begår brotten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den dömdes anknytning till Sverige ska väga mindre tungt när utvisningsfrågan prövas i förhållande till vad som är fallet i dag och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden för återreseförbud på grund av brott ska förlängas och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen vid olovlig vistelse efter återreseförbud på grund av brott ska skärpas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminalpolitiken ska kännetecknas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Barn och unga är särskilt utsatta, inte sällan för att de befinner sig i olika typer av beroendeställningar till förövaren. Flera åtgärder krävs för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp. Det handlar om ökad förmåga att ingripa mot och utreda sexualbrott, strängare straff för gärningsmännen och tydligare uppföljning av varje enskilt brottsoffer.

Det är av stor betydelse att polisen har kapacitet och förmåga att hitta förövare som undandrar sig rättvisan. Polisen måste se till att fler misstänkta och åtalade kan ställas inför rätta. Fler människor måste känna tilltro till att polis och åklagare tar brotten på största allvar och att varje brottsanmälan utreds. Sverige ska ha en polis och ett rättsväsende som med kraft bekämpar sexualbrott. Utvecklingen gällande sexualbrott måste vändas. Utsattheten för sexualbrott har ökat dramatiskt på senare år. Ökningen är särskilt dramatisk bland unga kvinnor. De här problemen får inte ignoreras eller förminskas utan måste tas på största allvar.

Moderaterna har flertalet förslag på skärpt lagstiftning för att förbättra rättsväsendets hantering av sexualbrott. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra former av sexualbrott ska lagföras – och dömas till strängare straff. För att nå detta mål krävs att utredningsverksamheten stärks, att brottsoffren får det stöd de behöver och att straffen skärps så att de står i proportion till brottens allvar. Straffen för våldtäkt är idag alltför låga med straffskalor som är i princip oförändrade sedan brottsbalken infördes för mer än 50 år sedan. Moderaterna vill skärpa straffen för våldtäkt av normalgraden. Våldtäkt och våldtäkt mot barn ska kunna leda till ett fängelsestraff mellan 3 och 7 år. Det innebär att det lägsta straffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn höjs från fängelse 2år till fängelse 3år. Det skulle vara en kraftfull markering av hur allvarligt samhället ser på våldtäktsbrottet. Detta har riksdagen tillkännagivit för regeringen. Det är angeläget att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med sådana förslag.

Det finns straffrättsligt sett ett för stort avstånd mellan vissa allvarliga gärningar som rubriceras som sexuellt ofredande och de situationer där det går att fälla någon till ansvar för våldtäkt. Varje oönskad hand på kroppen är en för mycket och det finns allvarliga kränkningar som måste kunna straffas efter ett högre straffvärde, utan att det handlar om våldtäkt. Därför behöver en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, införas. Straffskalan ska vara fängelse minst nio månader och högst tre år. Det grova brottet ska ta sikte på situationer där till exempel gärningsmän i grupp angriper en person eller där gärningsmannen på något annat sätt har agerat särskilt hänsynslöst eller kränkande. Detta har riksdagen tillkännagivit för regeringen.

Brottet kränkande fotografering fördes in i brottsbalken den 1 juli 2013. Syftet med ett förbud mot kränkande fotografering var bland annat att skydda enskildas personliga integritet. Bestämmelsen om kränkande fotografering innebar att det blev förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, såsom på en toalett eller i ett omklädnings­rum. För att en fotografering ska vara straffbar krävs att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad.

Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. Uppgifter har framkommit som tyder på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde omfatta. Vi vill se över bestämmelsen om kränkande fotografering och vid behov justera den i syfte att säkerställa att den omfattar alla situationer som den rimligtvis borde omfatta. Detta har riksdagen tillkännagivit för regeringen.

Den gärningsman som begått övergrepp mot en person i en nära relation och döms till fängelse ska vara tvungen att delta i ett behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För de som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig frigivning. Detta har riksdagen tillkännagivit för regeringen.

Särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott inom polisen

För att stärka utredningarna ska en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner. Det bör skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.

Fördubbla kränkningsersättningen för brottsoffer

Den som utsatts för brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd. Den kränkning som brottsoffret lidit efter att ha utsatts för brott bör uppgraderas för att stå i bättre överensstämmelse med de etiska och sociala värderingar som är rådande idag. Vi vill därför fördubbla nivån på den kränkningsersättning som brottsoffer kan få rätt till. En sådan förändring skulle dessutom på ett tydligare sätt markera att det som brottsoffret utsatts för utgör en överträdelse av brottsoffrets rätt till sin person och integritet. Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör fördubblas.

Kartläggning av sexualbrotten

Det finns anledning att göra en bred kartläggning av just sexualbrott med hänsyn till den radikala ökning av personer som uppger att de utsatts för just sexualbrott under de senaste åren. En sådan kartläggning ska omfatta både brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, men också vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer. Den studie som Brottsförebyggande rådet för närvarande genomför avseende sexualbrotten är inte tillräckligt bred och omfattar exempelvis endast gärningspersonerna om det är möjligt. Den typen av bred kartläggning som Moderaterna vill se bör kunna ligga till grund för såväl förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder med syfte att förebygga brott.

Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn

Alliansregeringen skärpte reglerna för sexualbrott, och preskriptionstiderna har utvidgats beträffande sexualbrott mot barn. Numera omfattas i princip alla sexualbrott mot barn av en förlängd preskriptionstid, som innebär att preskriptionstiden börjar löpa den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Att en gärningsman medvetet kan hålla sig undan rättvisan i åratal och därigenom gå fri från allvarliga brottsmisstankar strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Polisens förmåga att hitta förövare som undandrar sig rättvisan behöver förbättras för att fler ska kunna ställas inför rätta. Vi vill därför se över preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och överväga om preskriptionstiden helt bör tas bort. Syftet är att stärka skyddet för barn och unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Även preskriptionstiderna för övriga sexualbrott bör ses över i skärpande riktning.

Förändrade regler om utvisning på grund av brott

Moderaterna vill sänka gränsen för när personer utvisas på grund av brott. Den som exempelvis gör sig skyldig till grova sexualbrott ska som huvudregel utvisas från Sverige. Vi vill att fler brott ska leda till utvisning. Det handlar bland annat om den typ av sexuella ofredanden som sker av grupper av gärningsmän och som vi sett i samband med en del musikfestivaler. Den utländska medborgarens anknytning till Sverige bör inte heller väga lika tungt som det gör idag. Just anknytningen hindrar idag en hel del utvisningar. Även när en utländsk medborgare begått mycket grova brott så får många stanna tack vare sin anknytning till Sverige och eventuellt familj och andra som bor här. Kravet på synnerliga skäl för att kunna utvisa en utlänning som vistats i Sverige med uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcks eller om han/hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år bör samtidigt sänkas. Anknytning till Sverige bör även fortsättningsvis ha betydelse – men inte väga lika tungt. Det bör i ökad utsträckning tas hänsyn till att en utländsk medborgare som utvisas kan hålla kontakt med familj och andra via telefon, e-post m.m. och/eller genom besök till den utvisades hemstat.

Skärpta regler för återreseförbud

Vi vill skärpa regelverket för återreseförbud. Begår någon ett allvarligt brott såsom grov våldtäkt eller grovt rån och samma person saknar anknytning till Sverige är det exempelvis rimligt att brottet leder till ett återreseförbud på livstid. Det är straffbart att vistas i landet för den som har ett återreseförbud på grund av brott. Straffskalan är fängelse från 14 dagar till ett år. Av rättspraxis framgår att straffet normalt bestämts till fängelse i en månad. Det är angeläget att den som begår brott och som följd av detta utvisas inte återvänder till Sverige i strid med återreseförbudet. De straff som döms ut i dag är för låga. Vi föreslår att straffminimum för olovlig vistelse i strid med återreseförbud på grund av brott därför ska höjas till fängelse i sex månader.

Tomas Tobé (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Kristina Axén Olin (M)

Josefin Malmqvist (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (8)