Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i minerallagen (1991:45) som tydligt förbjuder utvinning av fossila bränslen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i minerallagen (1991:45) som tydligt förbjuder prospektering efter fossila bränslen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges hållning i EU och andra relevanta internationella sammanhang kring skiffergasbrytning och hydraulisk spräckning, s.k. frackning, och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot frackning som utvinningsmetod i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Enligt FN:s klimatpanel behöver vi kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är främst användandet av fossila bränslen, som orsakar de klimatförändringar vi nu bevittnar.

Miljöpartiets mål inom energipolitiken är att ställa om energisystemet så att det helt baseras på förnybara energikällor. Vi har också visat på åtgärder som skulle göra detta möjligt. Fokus behöver nu ligga på att ersätta fossila bränslen med förnybara. Även inom industrin där fossila råvaror används i produktion finns alternativ som behöver tas tillvara och utvecklas. Tydliga mål och spelregler gynnar och driver på en sådan utveckling.

Det har pågått och pågår fortfarande prospektering av olja och gas i Sverige. Att agera för minskade utsläpp av växthusgaser samtidigt som man tillåter prospektering och godkänner utvinning av de ämnen som mest bidrar till dessa utsläpp är inte logiskt. För att Sverige ska ha en konsekvent linje i klimatfrågan bör minerallagen därför ändras så att ett tydligt förbud mot såväl prospektering som utvinning av kol, olja och fossilgas skrivs in. På så sätt visar Sverige att vi sätter kampen mot klimatförändringarna före kortsiktiga ekonomiska nationella intressen.

Utvinning av skiffergas i ett internationellt perspektiv

Intresset för prospektering och utvinning av skiffergas har ökat, inte minst inom EU. Skiffergas är en okonventionell gas där ordet okonventionell hänvisar till de tekniker som används för att utvinna gasen. För att utvinna den gas som är instängd i skiffern krävs först djupa lodräta hål, därefter horisontell borrning under stora ytor och hydraulisk spräckning av skiffern (även känt som frackning). Miljontals liter vatten, sand och giftiga kemikalier injiceras med högt tryck för att frigöra gasen ur skiffern.

Vid denna process frigörs dock inte bara gasen utan även en mängd andra icke önskade ämnen i hydraulvätskan (exempelvis radioaktiva grundämnen och tungmetaller) som följer med upp till ytan och måste hanteras. Efter sig i marken finns huvuddelen av den giftiga hydraulvätskan man tryckt ner kvar. Läckor, spill, felaktig utrustning och mänskliga fel utgör betydande risker för att frackningprocessen ska förorena omgivande miljö och grundvatten.

Idag utvinner USA gas med denna teknik. Den största potentialen för skiffergas i Europa finns i Polen, Frankrike, Norge, Sverige, Ukraina, Storbritannien, Neder­länderna och Tyskland. Stora skiffergasreserver finns också i Sydafrika, Libyen och Algeriet. I Sydafrika har man dock förbjudit frackning. Även Frankrike har förbjudit frackning.

Många pekar på skiffergasen som ett övergångsbränsle från kol och olja till förnybara bränslen. Ser man till den fulla effekten av skiffergasens utveckling visar det dock tydligt att denna energikälla inte är en fungerande bro till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Den har större klimatpåverkan än traditionell fossilgas. Skiffergasen är helt enkelt inte lösningen på världens energi-, miljö- och klimatproblem. Den kommer bara att generera fler problem än lösningar på lång sikt och riskerar accele­rerande klimatförändringen under de kommande årtiondena.

Istället för att uppmuntra en ny fossil energikälla och ytterligare låsa fast sig i en fossilbränsleberoende ekonomi i årtionden bör Sveriges hållning i EU vara att EU ska avbryta alla sina befintliga finansiella och politiska stöd till skiffergasprojekt och omedelbart förbjuda brytning skiffergas i Europa. Sverige bör även i andra relevanta internationella sammanhang verka för att skiffergas inte utvinns. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Sverige bör också förbjuda frackning generellt som utvinningsmetod i Sverige. Detta bör riksdagen tillkännage för regering som sin mening.

Jonas Eriksson (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Emma Hult (MP)

Maria Gardfjell (MP)

Rebecka Le Moine (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (4)