Åtgärder mot utländska stöldligor

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har samordningsnummer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen och tullen ska få sätta upp ANPR-kameror vid samtliga svenska gränsvägar och färjor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att Sverige har en fungerande gränspolis och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare snabba upp processen när det gäller asylsökande från säkra länder så att asyltiden inte kan utnyttjas för att begå brott och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige ska komma i fråga i fler fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att oidentifierade personer inte ska ha laglig rätt att äga ett fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med utländska stöldligor ökar. Enligt en kartläggning som Nationella operativa avdelningen (Noa) gjorde 2016 står utländska ligor för upp till 50procent av bostadsinbrotten i Sverige. Rapporten bygger på fem års informationsinsamling och tar upp brottsnätverk från Litauen, Polen, Rumänien och Georgien.

Våra storstäder Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala drabbas – men också mindre kommuner och landsbygden. Om vi tittar på Uppsala handlar det om vissa områden som Sunnersta, Bergsbruna och Gamla Uppsala – där dessa professionella ligor ger sig på upp till tio villor i ett svep. 2016 var antalet anmälda bostadsinbrott 530 stycken, vilket är det högsta på 20 år.

Enligt spaningsledningen på underrättelseenheten på Noa tjänar dessa tjuvar som ingår i dessa ligor ca 3000 kronor per dag.

Det är i stort sett meningslöst för georgier att begära asyl i Sverige och i fjol fick 99procent av dem avslag. Ändå var det 737 personer från Georgien som ansökte om asyl under 2016. Underrättelseenheten via Noa bedömer att merparten av dem kommit hit för att begå brott.

Den 28 mars 2017 upphörde också viseringstvånget för personer från Georgien, enligt ett EU-direktiv som nu gör att medborgare från Georgien fritt kan resa till Sverige. Detta är något som sannolikt gör det ännu lättare för kriminella georgiska stöldligors framfart.

Polisen i Örebro fastslog i juni i år att en organisation som står bakom utländska stöldligor i Sverige också driver annan typ av brottslighet som smugglingsbrottslighet, människohandel och organiserat tiggeri.

Redan idag finns det ett särskilt förfarande när det gäller asylsökande från säkra länder. Men det är viktigt att detta förfarande snabbas på ytterligare. Det finns ett antal länder där 98–99procent får avslag på sin asylansökan. I dag tar denna process oacceptabelt lång tid och det finns en risk för att denna tid kan utnyttjas av utländska stöldligor. Fördelarna med att ytterligare förkorta processen för denna grupp är att resurser frigörs så att handläggningen förkortas för asylsökande från andra länder. Även den som under asyltiden har dömts för brott bör få ett snabbare och förenklat förfarande vid sin asylansökan. Det är av stor vikt att Migrationsverkets resurser koncentreras på människor som kommer hit på flykt och som vi erbjuder skydd. Personer som begår brott under sin asylansökningsprocess och vars huvudskäl till vistelsen i Sverige kan vara just att begå brott bör bedömas snabbare och detta ska vägas in i deras asylansökan.

Kristdemokraterna anser att det är önskvärt att det svenska samhället är tydligare mot lagöverträdare i allmänhet. Därför anser vi att straffen bör skärpas för ett antal olika brott och att utvisning ska utdömas i fler fall än i dagsläget. När en utländsk medborgare begått brott med ett straffvärde på minst sex månader bör utvisning gälla i större utsträckning. Detsamma borde gälla för återfallsbrottslingar. Detta innebär inte att vi ska utvisa personer med flyktingstatus eller personer som inte kan utvisas med hänsyn till säkerhetsläget i det aktuella landet. Men där sådana hinder inte föreligger bör utvisning i högre utsträckning tillämpas vid brott. Detta bör ges regeringen tillkänna.

I kartläggningen som Nationella operativa avdelningen gjort fastslår man att de utländska stöldligorna hänger ihop med bilmålvakter med samordningsnummer – man har helt enkelt skapat en brandvägg. Gärningsmännen bakom målvakterna utgör en viktig kapacitet för organiserad stöld och smugglingsverksamhet.

Här krävs ett politiskt beslut. Det ska enligt min uppfattning inte vara tillåtet att utan särskilt tillstånd äga mer än ett fordon om man har ett samordningsnummer.

Det visar sig nu att det ägs en ohygglig mängd bilar av personer med tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Det finns 512 samordningsnummer som polisen har tittat på som sammanlagt äger 28897 fordon. Dessa personer betalar inte vare sig skatt, försäkring eller parkeringsböter.

Regeringen måste införa en rad åtgärder som gör Sverige mindre attraktivt för dessa kriminella ligor att verka i. Idag upplevs Sverige som mycket gynnsamt att verka i.

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (6)