Standardisera naturvårdsbedömningar

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP)

av Rebecka Le Moine (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillämpa standardiserade naturvårdsbedömningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag används använder konsulter och handläggare många olika sätt att bedöma naturvärden på. Detta görs bland annat i exploateringsprojekt, samhällsprojekt samt i skogs- och jordbruk. Bedömningarna ligger till grund för myndigheter då de beslutar om tillstånd och ersättningar. När olika metoder och skalor används för att bedöma naturvärden försvårar det i arbetet att jämföra olika områdens värde för naturen.

För att undvika missförstånd bör därför samma metodik användas för att bedöma olika områdens naturvärden. Det skulle underlätta för aktörer så som exploatörer, arkitekter, jordbrukare och skogsbrukare, samtidigt som kvaliteten för miljöarbetet stärktes. Det skulle innebära:

      transparens i bedömningen.

      jämförbara bedömningar över geografiska skalor såväl som över tid.

För att komma till rätta med dessa problem har ekologikonsultföretag tillsammans tagit initiativ till en standardiserad bedömning. Den svenska standarden för naturvärdes­inventering, SS 199000, publicerades 2014 och används för att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område (1).

Därför yrkar jag att:

      Vid all typ av naturvärdesbedömning använda den utarbetade SIS-standarden för naturvärdesinventering

Referens: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/   

Rebecka Le Moine (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)