Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2628 av Rickard Nordin m.fl. (C)

av Rickard Nordin m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, ett mål som Centerpartiet står bakom. Centerpartiets mål är därutöver att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart till 2040. För att uppnå detta krävs en fortsatt utbyggnad av den förnybara energi­produktionen. Sveriges unika förutsättningar att klara detta syns inte minst i den växande produktionen av sol- och vindel, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett robust och helt förnybart energisystem.

För att påskynda omställningen till ett förnybart energisystem krävs effektiva ekonomiska styrmedel. Förutsättningarna för förnybar energiproduktion måste vara förmånliga och långsiktiga. 

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 21 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Statens energimyndighet

317 573

1:2

Insatser för energieffektivisering

233 000

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

10 000

1:4

Energiforskning

1 477 723

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

85 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

123 323

1:7

Energiteknik

975 000

1:8

Elberedskap

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

90 000

Summa

3 594 947

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 21 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Statens energimyndighet

1:2

Insatser för energieffektivisering

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

1:4

Energiforskning

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

1:6

Energimarknadsinspektionen

1:7

Energiteknik

1:8

Elberedskap

1:9

Avgifter till internationella organisationer

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Summa

0

0

0

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har i budgetmotionen för 2019 inga skarpa anslagspåverkande förslag under detta utgiftsområde för nästkommande år. I motionen beskrivs dock ett antal inriktningar för den långsiktiga politik som Centerpartiet ämnar verka för.

Rickard Nordin (C)

Helena Lindahl (C)

Annika Qarlsson (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)