Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2613 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige har kommit långt, jämfört med andra länder, när det gäller att möjliggöra för barn att växa upp med goda materiella förutsättningar samt när det gäller att underlätta för människor att kombinera karriär och företagande med familjebildning. Men mycket mer finns att göra.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 12 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Barnbidrag

32802684

1:2

Föräldraförsäkring

44454 417

7000

1:3

Underhållsstöd

2765282

1:4

Adoptionsbidrag

23284

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

964600

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4472178

1:7

Pensionsrätt för barnår

7303100

1:8

Bostadsbidrag

4546658

Summa

97332203

7000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 uttryckt för utgiftsområde 12 som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Barnbidrag

1:2

Föräldraförsäkring

7,0

20,0

20,0

1:3

Underhållsstöd

1:4

Adoptionsbidrag

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

1:7

Pensionsrätt för barnår

1:8

Bostadsbidrag

Summa

7

20

20

Centerpartiets överväganden

Centerpartiets förslag om att avskaffa nedsättningen av vissa miljöskatter för gruvindustriell verksamhet samt avskaffa den särskilda löneskatten för äldre får indirekta följdeffekter på anslagen för vissa transfereringssystem. Anslag 1:2 Föräldraförsäkring föreslås därför öka med 7 miljoner kronor 2019 och beräknas öka med 20 miljoner kronor 2020 och 2021.

Solveig Zander (C)

Johanna Jönsson (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)