Ranstad

Motion 2018/19:2559 av Ulrika Heie (C)

av Ulrika Heie (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att ansvara för miljökontrollen vid Ranstad och att säkerställa att inga oönskade miljöeffekter uppstår i framtiden från den nedlagda uranutvinningsanläggningen samt att man bör förvärva den mark som behöver skyddas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under årens lopp har jag som riksdagsledamot deltagit i möten, haft telefonsamtal och tagit emot skrivelser som beskrivit en stor oro för miljön runt berget Billingen och framtida miljökonsekvenser av den uranbrytning som skett i området utanför Häggum, Skövde.

Ranstad och uranbrytningen där under några år på 60-talet har en lång historia och det har skrivits mycket om vad som behöver göras. Sedan 1990-talet har efterbehandling av industriområde, dagbrott och avfallsdeponi pågått. Den verksamhet som pågått under bara några år kommer att lämna spår för all framtid och ge miljöpåverkan.

I Länsstyrelsens skrivelse från 2015 diarienr 575-39748-2015 kan man läsa:

Under efterbehandlingens gång har det framkommit att även om den fysiska efterbehandlingen kan slutföras så finns ingen part som kan ta ansvar för området på lång sikt. Eftersom framförallt avfallsdeponin, den s.k. lakresthögen, innehåller ett avfall som består av processat material som inte är stabiliserat pågår det kemiska processer i högen som kan få effekter långt fram i tiden. Om sådana effekter uppstår måste det finnas någon som tar ansvar för dessa.

Uranutvinningen i Ranstad var främst en statlig angelägenhet. Därför bör staten ta ansvar för både kontroll och eventuella nödvändiga åtgärder i framtiden. Staten bör också överta den mark där lagresthögen ligger. Detta område avser Länsstyrelsen att skydda för framtida ingrepp genom att besluta om miljöriskområde.


Det finns en stor oro i bygden vad som kan komma att ske när det gäller läckage ut i olika bäckar och hur det också kan komma att påverka t ex Hornborgasjön inte långt därifrån. Därför bör regeringen skyndsamt se över säkring av framtida ansvar för miljökontrollen. Det är orimligt att det ska ligga på en enskild person som idag äger området och driver verksamhet där.

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)