Valfria inträdesavgifter till statliga museer

Motion 2018/19:2532 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om statliga museer själva ska få avgöra huruvida man ska ha fritt inträde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inträdesavgiften till statliga museer har kanske inte skiftat med årstiderna, men däremot med regeringens politiska sammansättning. År 2005–2006 var inträdesavgifterna avskaffade, varpå de återinfördes på de flesta museer under regeringen Reinfeldt. Under föregående mandatperiod har de återigen införts. Skiftena har synbarligen mindre att göra med omsorg om museernas funktion och mer att göra med partipolitiskt färgade löften och ambitioner.

I sammanhanget är det värt att notera att majoriteten av de 18 statliga museer som omfattas återfinns i Stockholmsregionen. En politisk satsning på fri entré på statliga museer får också främst effekt i den regionen. Det är också museer med olika inriktning och olika förutsättningar.

Det får hållas som önskvärt att de statliga museernas samlingar tillgängliggörs både fysiskt och digitalt för medborgarna, att samlingarna bevaras och att utrymme finns för satsningar mot exempelvis barn och ungdomar. Hur avvägningen ska göras mellan dessa utmaningar, och med vilka metoder, är dock något som museerna själva borde vara bäst lämpade att avgöra.

Med anledning av detta bör regeringen överlåta åt de statliga museerna att själva avgöra om deras anslag bör användas för fri entré eller för andra åtgärder.

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare