Meddelarskydd

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökningar och vid ingripanden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med ett antal uppmärksammade brottmål har det förekommit läckor från förundersökningar och vid polisingripanden. Rättssäkerheten hotas av detta missbruk av meddelarfriheten. Meddelarfriheten innebär att envar har rätt att utan risk för straff lämna uppgifter till journalister för publicering. Enskilda poliser kan alltså, enbart för egen vinnings skull, lämna ut uppgifter som kan skada en förundersökning och på så sätt försvåra polisens arbete. 

Enligt tryckfrihetsförordningen har alltså vem som helst rätt att – i strid med eventuell sekretess – lämna ut uppgifter till pressen. Meddelarfriheten innebär att brottsliga handlingar i princip blir straffria. Detta är inte rimligt. 

Regeringen bör därför göra en översyn av meddelarfriheten och meddelarskyddet i sådana sammanhang.

Tuve Skånberg (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Robert Halef (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)