Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C)

av Anders Åkesson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen dagstidning ska likabehandlas och omfattas av de nya presstödsreglerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En fri och obunden dagspress i hela landet har stor betydelse för en fungerande demokrati. Det är av en fundamental  betydelse för att säkerställa mångfald inom allmän nyhetsförmedling och opinionsbildning. Lokal nyhetsbevakning genom lokala redak­tioner och lokal journalistik är viktigt att säkerställa .

Riksdagen fastställde den 14 juni 2018 nya former för mediestöd till bland annat dagspressen. Till grund för beslutet låg konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU43.

Riksdagens beslut innebar att två nya former av mediestöd infördes. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd.

Syftet med stöden är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till en fri och oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. De nya stödformerna kan ses som en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem som på sikt ska omfatta även ett mer långsiktigt hållbart produktions- eller driftsstöd.

Vidare förlängdes presstödsförordningens giltighetstid. Distributionsstödet höjdes med 50procent.

Utöver detta höjdes driftstödet för hög och medelfrekventa dagstidningar med 10procent. Däremot gjordes inte motsvarande höjning för de lågfrekventa dagstidning­arna, dessa är dagspress som utkommer en eller två gånger per vecka. Några skäl för denna särbehandling angavs inte i proposition eller utskottsbetänkande.

Konsekvensen av detta beslut och ställningstagande innebär en negativ särbehand­ling av lokal dagspress med utgivning en till två gånger per vecka på en lång rad orter i Sverige.

Enligt vårt sätt att se det är det rimligt att alla dagstidningar som omfattas av press­tödsförordningen likabehandlas. Uppfyller en utgivare definitionen av en dagstidning, oavsett utgivningsfrekvens, bör tidningen i fråga omfattas av samma driftsstödsupp­räkning.

Givet likabehandling måste även lågfrekventa tidningar ges motsvarande uppräkning av sitt driftstöd, som hög- och medelfrekventa dagstidningar fick genom riksdagens beslut, d.v.s. plus 10procent.

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)