Rester av kolmilor

Motion 2018/19:2422 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)

av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängden kolbottnar med framtida bevarandevärde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rester av kolmilor är vanligt förekommande i skogsmarken där träkolsproduktion var en viktig näring för till exempel järnhanteringens behov. I bland annat Bergslagen och Småland har träkol producerats under hundratals år, och där finns rester efter tusentals kolmilor. Utav dessa finns endast ett fåtal registrerade.

I samband med skogsbruk får rester av kolmilor inte skadas. Det är svårt och i vissa fall näst intill omöjligt att finna lämningarna i skogen. Ofta är det först när marken rörs som man upptäcker lämningen. Eftersom bevarandevärdet kan ifrågasättas med den stora mängd av kolbottnar som finns är det orimligt och samhällsekonomiskt oförsvar­bart att spara alla lämningar orörda för framtiden.

I stället vore det bättre att välja ut några typiska exempel, ordentligt märka ut ett antal kolbottnar som sedan registreras, och som lämnas orörda och säkras för eventuella behov av utgrävningar. Övriga lämningar kan då hanteras av dem som förvaltar/äger marken.

Peter Helander (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)