Glasriket

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur och industrihistoria måste synliggöras i hela landet. Glaset är en del av såväl kulturen som industrihistoria i Småland. Alliansregeringen såg möjligheter i detta.

Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades således av Näringsdepartementet till länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län i mars 2012. Uppdraget innebär att till och med 2017 för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Till kommunerna i Glasriket räknas Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Anledningen till uppdraget var den pågående och avgörande strukturomvandling som påverkar glasindustrin. Det vi nu ser framför oss är ett delvis annorlunda Glasrike, som även i fortsättningen bygger på kunskap, konst, design och hantverk. Samverkan sker mellan samhälle, näringsliv och akademi och alla som lever och verkar i Glasriket. Glasrikeuppdraget har främst fokuserat på att samordna de offentliga organisationernas insatser.

Uppdraget har tagit sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå.

Glaset är en nationell angelägenhet som berör många och behovet av koordinering är stort för att få så många som möjligt att arbeta mot samma mål. Det pågår, och har under en längre tid pågått, ett stort antal mer eller mindre koordinerade aktiviteter i glasrikeregionen, utan att någon har haft en helhetsbild. Glasrikeuppdraget har koordi­nerat aktiviteter där så är möjligt men inte tagit över andra aktörers initiativ.

Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer har bildat nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska vara en kreativ utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid med fokus på innovation och tillväxt. Syftet med att bevara och förvalta arkiv och samlingar är att kunna använda dessa fantastiska skatter för forskning och entreprenörskap på ett bättre sätt än vad som görs idag.

Swedish Glass Nets verksamhet kommer att bidra till

  • innovation
  • regional tillväxt
  • insikt och förståelse för svenskt kulturarv inom glas.

Genom detta arbete hoppas Glasrikeuppdraget att regionens värdefulla arkiv och samlingar ska uppmärksammas nationellt och även att arbetet till viss del ska kunna finansieras nationellt. De fem huvudaktörerna presenterade i februari 2017 en skrivelse för Närings-, Utbildnings- och Kulturdepartementet. I sitt svar meddelade Regeringskansliet att man inte kan ge nätverket ett nationellt ansvar och heller inte finansiera arbetet. Regeringskansliet hänvisade till regionala utvecklingsmedel och kultursamverkansmodellen. Vi menar att detta inte räcker, då de medel Glasriket behöver är långsiktiga verksamhetsmedel, inte projektfinansierad verksamhet.

Eskil Erlandsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)