Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbruk och de gröna näringarna är framtiden. Vill Sverige ha ökad produk­tion av närodlade livsmedel så måste satsningar ske inom denna näring. För att minska klyvningen mellan stad och land så är satsningar på landsbygden och dess utveckling avgörande. Det stöd som idag finns för lantbruket och landsbygdsutveckling betalas ut och sköts av Jordbruksverket och av länsstyrelserna. Vi har under de senaste 4åren i ökad grad noterat hur lantbruket inte fått sitt stöd utbetalt och att pengar som ska användas till landsbygdsutveckling, genom exempelvis Leadermetoden, fått vänta för att man hänvisar till att man vid handläggande myndigheter inte har ett datasystem som fungerar. Detta är givetvis inte rimligt. Med dagens moderna teknik och för att göra det enklare för lantbruket och landsbygden att få sina stödpengar utbetalda bör regeringen därför snabbutreda hur man på ett enklare och snabbare sätt än idag ska göra detta. I en sådan utredning bör det finnas flera alternativ till hur utbetalningen ska eller kan ske, antingen via datasystem, manuellt eller om det finns andra sätt som gör det enkelt för dem som väntar på stödet att kunna få ta del av det i tid.

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)