Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister

Motion 2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har väldigt hög narkotikadödlighet jämfört med andra länder i Europa. Enligt EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs, EMCDDA, är den fyra gånger högre än det europeiska genomsnittet.[1] The drug-induced mortality rate among adults (aged 15–64) was 92.9 deaths per million in 2014, more than four times the most recent European average of 19.2 deaths per million.

Att så många, 93 döda per en miljon invånare, dör i Sverige är en tragedi. Det är samtidigt ett resultat av en narkotikapolitik som varit inriktad på en utopi om ett samhälle totalfritt från narkotika, snarare än att minimera skadorna från den narkotika som finns, och som alltjämt kommer att finnas.

I Danmark är dödligheten betydligt lägre, 55 döda per en miljon invånare. Där har ett arbete mer inriktat på skademinimering skett. Det är naturligt för Sverige att på detta område lära av våra grannländer, eftersom vi har liknande förutsättningar.

I Danmark har man under flera års tid haft så kallade fixerum för heroinister. Det är injektionsrum där den som haft ett heroinmissbruk under en längre tid, och är minst 20 år gammal, kan komma och injicera heroin två gånger om dagen. På plats finns sjuksköterskor.

Det finns inga krav på att den missbrukande ska åta sig något program för att bli kvitt missbruket. Den låga tröskeln gör att det blir naturligt för missbrukare att komma. Det är en trygg miljö, och det finns möjlighet för den missbrukande att få en kontakt med det vanliga samhället. För den som sedan vill komma ur det, finns det personal att prata med och få vidare hjälp ifrån. Ingen har hittills dött i danska injektionsrum på grund av överdos.

Sprutbytesprogrammet för narkomaner var länge kontroversiellt i Sverige. Det inleddes i slutet av 80-talet i Malmö och Lund. Idag är det inte längre kontroversiellt, och regeringen arbetar med ett lagförslag för att kommunerna inte ska kunna lägga in sitt veto när landstingen och regionerna vill erbjuda sprutbytesverksamhet.

På liknande sätt är sådana injektionsrum idag en kontroversiell fråga. För att komma tillrätta med den höga dödligheten så borde regeringen dock överväga en försöksverk­samhet med injektionsrum i Sverige. Detta skulle då kunna utvärderas. En sådan försöksverksamhet kan med fördel placeras i Malmö/Lund, inte minst mot bakgrund av den långa erfarenhet som finns i regionen med sprutbytesprogrammen.

Det är långsökt att tänka att injektionsrum för heroinister skulle göra att fler skulle prova drogen, liksom det inte varit fler som prövat för att det funnits tillgång till rena sprutor. Däremot är det något som räddar liv.

Rasmus Ling (MP)


[1] http://www.emcdda.europa.eu/countries/sweden#drd.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)