Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Betänkande 2018/19:SoU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning och tobak (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om ANDT-strategin, som har som mål att nå ett samhälle fritt från narkotika och doping och att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Andra motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol och förbud mot rökning på offentliga platser.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 41

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer: 13
Betänkande 2018/19:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-04-04

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning och tobak (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om ANDT-strategin, som har som mål att nå ett samhälle fritt från narkotika och doping och att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Andra motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol och förbud mot rökning på offentliga platser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:SoU10, Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Debatt om förslag 2018/19:SoU10

Webb-tv: Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 161 Johan Hultberg (M)

Herr talman! Nu har vi att debattera ett väldigt viktigt område inom folkhälsopolitiken - nämligen ANDT, alltså alkohol, narkotika, dopning och tobak. Alliansregeringen tog initiativ till en första samlad strategi för området, som beslutades om och trädde i kraft 2011. Nu är vi inne i den andra strategiperioden som löper mellan 2016 och 2020.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

När regeringen nu arbetar fram en ny strategi för en tredje period tycker jag att det är viktigt att regeringen inte gör det för enkelt för sig. Det duger inte att bara ge strategin en lätt uppfräschning, utan jag och Moderaterna tycker att det finns anledning att göra en tämligen grundläggande översyn av strategin, dess målsättningar och insatser. Vi vill se ett ökat fokus på skadereduktion och en strategi som vilar på en bättre vetenskaplig grund vad beträffar olika produkters och preparats just olika skadeverkningar. I detta sammanhang vill jag lyfta fram reservation 1, som handlar om att skillnader i skadeverkningar ska beaktas i det kommande arbetet.

Detta ligger också helt i linje med vad vi från Moderaternas sida lyfte fram när den rödgröna regeringen lade fram propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter. Vi kritiserade då regeringen hårt för att inte ha beaktat olika produkters olika skadeverkningar och för att propositionen innehöll ett antal förslag som inte var särskilt väl vetenskapligt underbyggda och inte heller var proportionerliga.

Regeringen fick dock tyvärr till största delen igenom sin proposition, men på ett par punkter röstade riksdagen nej. Dessutom krävde riksdagen att regeringen skulle återkomma med ett förslag senast den 19 mars i år på hur marknadsföring av tobaksvaror på internet skulle kunna se ut för att säkra fortsatt rimliga villkor för näthandeln med tobak, och då framför allt snus.

Nu tvingas jag dock konstatera att regeringen inte har gjort vad riksdagen har krävt. Det är allvarligt. Detsamma gäller dessvärre också i frågan om gårdsförsäljning. Riksdagen sa för precis ett år sedan, den 2 maj i fjol, i ett tillkännagivande att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol.

Herr talman! Brett över parti- och blockgränserna kan vi enas om den avgörande betydelsen av ett starkt förebyggande och hälsofrämjande arbete för möjligheten att nå våra folkhälsopolitiska mål. Det gäller inte minst detta område - alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Det förebyggande arbetet måste bedrivas brett, men en särskilt viktig grupp att rikta insatser till är föräldrar. I Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget, som vann riksdagens gillande här i kammaren i höstas, fanns en särskild satsning om 75 miljoner kronor årligen på föräldrastödsprogram. Denna satsning är nu slopad i den vårändringsbudget som regeringen har lagt fram.

Min fråga blir då: Tycker inte S, C, L och MP att det är angeläget att stödja föräldrar i deras viktiga uppgift? Vem som helst kan utveckla ett beroende och få problem med till exempel alkohol eller narkotika. Men ett gott föräldraskap kan minska risken liksom bidra till att barn eller ungdomar som börjar testa och experimentera med droger uppmärksammas och får hjälp och stöd i tid.

Herr talman! Låt mig nu tala lite särskilt om området narkotika. Det är ett område där jag tycker att vi som politiker, oavsett partifärg, verkligen har anledning att vara självkritiska. Även om Sverige som land har varit framgångsrikt med att hålla nere antalet personer som någon gång över huvud taget ens har provat narkotika har vi en skrämmande hög narkotikarelaterad dödlighet. Enligt Europeiska unionens narkotikabyrå är det i EU bara Estland som har högre narkotikarelaterad dödlighet än Sverige. Dödligheten i Sverige är fyra gånger högre än genomsnittet i EU. Av detta drar jag slutsatsen, herr talman, att vi i Sverige verkligen behöver intensifiera arbetet med skadereduktion och när det gäller att utveckla beroendevården.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Sifforna jag nyss nämnde är nedslående. Men glädjande är att det tycks finnas en stor vilja i socialutskottet att utveckla beroendesjukvården, vilket manifesterades så sent som i förra veckan i den här kammaren. Då kunde kammaren, efter förslag från ett enigt utskott, fatta beslut om att uppmana regeringen att se över frågan om hur ansvaret för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med en beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman.

Vi var också överens om att uppmana regeringen att se över hur det ska finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom.

Detta var viktiga steg framåt, och nu gäller det verkligen att regeringen tar den stafettpinne som vi har skickat från den här kammaren och driver arbetet framåt.

Herr talman! Som jag just sa vill vi att regeringen ser över hur tillgången till farmakologisk behandling kan säkras i hela landet - i just hela landet. Ett problem i dagens svenska narkotikapolitik och beroendevård är nämligen de stora regionala skillnaderna. Det handlar som sagt om tillgången till farmakologisk behandling, såsom substitutionsbehandling vid opioidberoende. Men det handlar också om till exempel sprututbytesprogram liksom om tillgången till opioidantagonisten Naloxon, som effektivt kan rädda liv då den häver effekten av opioider vid överdoser.

Herr talman! Jag står givetvis bakom båda de moderata reservationerna i betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 8, som handlar om att bygga ut sprututbytesprogrammen samt om att öka tillgången till det livräddande läkemedlet Naloxon.

Socialstyrelsen har nyligen gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det var en välkommen översyn. En god beroendevård måste vara evidensbaserad, och för detta är de nationella riktlinjerna ett viktigt stöd. Dessvärre finns i dag betydande problem med implementeringen och följsamheten gentemot riktlinjerna. Här tycker jag verkligen att det finns anledning för regeringen att överväga ytterligare åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Den som lider av en beroendesjukdom behöver, och har rätt till, vård och stöd som är evidensbaserad. Det ska vara vård som utgår från kunskap och beprövad erfarenhet - inte från tyckande.

Med detta, herr talman, tackar jag för ordet och hoppas att vi i socialutskottet kan fortsätta att under denna mandatperiod konstruktivt arbeta tillsammans för att minska användningen av och skadeverkningarna på grund av narkotika, alkohol, tobak och dopning.

(Applåder)


Anf. 162 Christina Östberg (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Herr talman! Vi ska i dag debattera alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor - ett stort och viktigt område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Jag tänkte lägga fokus på narkotikaområdet, men för den sakens skull är inte något av de andra områdena mindre viktiga.

Sverigedemokraterna står bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 3.

Herr talman! Svenska folket vill ha en restriktiv narkotikapolitik; det visar återkommande opinionsmätningar. Insatser mot narkotika hamnar högt upp på medborgarnas lista. Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg och en alltmer tillåtande syn på cannabis gör att människor känner en oro.

Skolan är en av de viktigaste arenorna för förebyggande arbete, tidig upptäckt och tidiga insatser. Elever har rätt till en trygg, säker och narkotikafri miljö, och skolan har en skyldighet att säkerställa den. Det borde vara en självklarhet att skolans miljö ska vara fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Skolan behöver arbeta både med förebyggande insatser för att begränsa användning och spridning av droger och med att tidigt upptäcka, ingripa mot och stödja elever som använder droger. Det viktigaste verktyget i detta arbete är skolans policy, handlingsplaner och rutiner. Grunden för en policy är tydliga regler och konsekvenser och stöd och hjälp när narkotikaanvändning upptäckts. Samverkan med socialtjänst, anhöriga och polis är också av stor betydelse.

En fråga som ofta ställs är om och hur skolan kan använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka risken för upptäckt och att elever därigenom väljer att inte förvara narkotika på skolan.

Slumpvisa drogtester blir också allt vanligare i gymnasieskolan. Erfarenheterna så här långt visar att eleverna ser positivt på drogtestning och på skolans förebyggande arbete.

Herr talman! Försäljning av narkotika via internet är ett stort problem. Dels handlar det om nya syntetiska droger som ännu inte är narkotikaklassade, dels handlar det om klassade droger där försäljningen äger rum på krypterade sajter, där både säljare och köpare är anonyma.

För 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige, och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges Kommuner och Landsting att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte, vilket vi också anser är välbehövligt och aktuellt.

Det är av stor vikt att personer med god kunskap om dagens problem sätter sig ned och går igenom de nuvarande utmaningarna så att också nuvarande arbetsmetoder och lagstiftning hänger med i utvecklingen. Det här handlar inte om legalisering, utan om att försöka möta och hjälpa individer med beroendesjukdom på ett bättre sätt.

Herr talman! Personer med missbruksproblematik är en utsatt grupp i samhället, som i grund och botten är i behov av vård. Missbrukaren nekas i dag ofta vård, för den vård som erbjuds motsvarar inte problembilden. Beroendeproblematiken är dessutom ofta kopplad till andra former av psykiska problem eller sjukdomar, men även den ökade förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel är ett problem.

Situationen för missbrukare har under en följd av år försämrats, en utveckling som inte är acceptabel. Ofta är de långt inne i en destruktiv tillvaro och kan ha överlevt en eller flera överdoser av narkotika när de väl får en plats på ett LVU- eller ett LVM-hem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

För att hjälpen som ges på dessa hem ska bli så bra som möjligt krävs absolut drogfrihet, vilket man kan tycka är en självklarhet. Eftersom en mycket liten dos av narkotika kan ge ett rus krävs det kontroller av både post, utrymmen och människor i personens närvaro.

För att de redan motiverade inte ska påverkas av dem som fortfarande har ett starkt drogsug behövs flexibilitet i placeringarna. Hårda krav måste ställas, och ibland måste man ha kontroller för att säkerställa att stället är drogfritt.

För att vård och stöd ska fungera är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, beroendevård och primärvård. Man ska få bra vård och stöd var i landet man än bor, och det kan innebära att små kommuner behöver samarbeta för att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser och behandling.

Herr talman! Sverigedemokraterna anser att fokus måste ligga på prevention och tidig upptäckt i syfte att minska användningen och nyrekryteringen bland unga, samtidigt som det behövs bra vård och stöd för dem som fastnat i missbruk och beroende samt en brottsbekämpande insats från tull och polis.


Anf. 163 Sofia Nilsson (C)

Herr talman! Vi debatterar nu frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak, områden som i allra högsta grad är kopplade till folkhälsan.

Att få ett samhälle fritt från narkotika och dopning och med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol tillsammans med ett minskat tobaksbruk är en viktig utmaning för att förbättra hälsan i vårt land. Jag tror också att det är helt avgörande om vi ska ha råd att klara av välfärden i framtiden.

Det läggs ned väldigt mycket jobb för att nå det målet ute i kommuner, i regioner och inte minst i det civila samhället från alla frivilligorganisationer. Till alla er vill jag rikta ett stort tack - ni är verkligen vardagshjältar på riktigt!

Den statliga delen av det jobb vi diskuterar i dag styrs genom ANDT-strategin, som gäller mellan 2016 och 2020.

På tobaksområdet har vi en internationellt sett bra situation, men mycket återstår att göra här också. Vad gäller tobaksbruk går det åt rätt håll. Den dagliga rökningen har minskat i Sverige. År 2018 var andelen som röker varje dag 7 procent i den vuxna befolkningen. Ingen förändring har dock skett i daglig snusanvändning de senaste åren. Sedan början av 2000-talet har även ungdomars användning av både cigaretter och snus minskat, vilket känns väldigt glädjande.

Nu är det viktigt att den nya tobakslagen implementeras på ett bra sätt och att vi får fler rökfria miljöer och en bättre tillsyn och reglering av försäljning av tobaksprodukter - allt för att nå målet att inga människor i vårt land ska bli sjuka på grund av rökning.

Vad gäller alkohol ser vi också en positiv utveckling i Sverige. Den totala alkoholkonsumtionen minskar. Inte minst bland ungdomar är det tydligt. Det är en trend som hållit i sig i flera år. Trots alkoholreklam och att man får ta in stora mängder alkohol i landet har den totala konsumtionen gått ned.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Alkoholen är nämligen inte en handelsvara vilken som helst. Den är behäftad med en lång rad negativa hälsoeffekter, något som vi måste ha med oss i bakhuvudet när vi diskuterar försäljning. Men bara för att det är så ska det inte hindra oss att tänka nytt.

För att öka tillgängligheten till Systembolagets tjänster, men även för att förbättra lanthandlarnas lönsamhet, tycker jag att det är hög tid att vi gör det enklare för lanthandlare att bli Systembolagsombud. Det bör införas ett enkelt system för att göra lanthandlare till lagerhållande ombud med Systembolagets priser som nedre gräns, med möjligheten att ta ut ett högre pris än Systembolaget.

Den andra delen i nytänkandet rör gårdsförsäljningen.

Runt om på vår landsbygd växer i dag en ny bransch fram. Inte minst i Skåne kan vi se trenden med vingårdar och lokala ölbryggerier. För dessa entreprenörer vill vi i Centerpartiet möjliggöra gårdsförsäljning.

Så sent som i fredags var jag hos Pär Fredholm på Fredholms vingård i en liten by som heter Mjölkalånga strax utanför Tyringe. Pär och hans fru har ca 1 200 vinstockar och tillverkar årligen 1 500 flaskor vitt vin från druvan Solaris.

Pär uttryckte: Min dröm är att vi ska få ha gårdsförsäljning på lika villkor som i övriga Europa. Att jag ska kunna sälja en av mina flaskor till någon som kommer cyklandes från byn, tänk vad underbart det hade varit!

Pär är bara en i raden av entreprenörer som jag och Centerpartiet vill möjliggöra detta för.

Centerpartiet har i flera decennier drivit frågan om att tillåta gårdsförsäljning. I samband med januariavtalet togs ett stort steg på vägen, nämligen att en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras. Jag utgår från att överenskommelsen kommer att genomföras och väljer därför att inte reservera mig i frågan. I stället avser jag att följa denna fråga väldigt noga.

Vad gäller narkotika är trenden inte lika positiv. Här måste vi göra mer för att stödja det breda förebyggande arbetet med alltifrån stärkt elevhälsa till att stötta det civila samhället.

I Sverige kan vi se att narkotikaanvändningen ökar, om än från internationellt sett ganska låga nivåer. Medan dödligheten i många europeiska länder har stabiliserats och till och med börjat minska ser vi i Sverige det motsatta. I Sverige dör fem gånger så många som i jämförbara länder i denna sjukdom.

Då kan man fråga sig varför det är på det viset. Jo, det beror på att just när det gäller denna sjukdomsgrupp har behandlingen till stor del styrts av politiska beslut och ideologi och inte baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Men här har vi nu äntligen tagit steg framåt. Socialutskottet behandlade i förra veckan ett viktigt betänkande och ett särskilt yttrande som vi kommer att fatta beslut om under voteringen. Det handlar om tre viktiga förändringar i svensk narkotikapolitik. För det första måste det vara slut på det delade huvudmannaskapet för beroendesjukdom och psykisk sjukdom. För det andra ska tvångslagstiftningen ses över. För det tredje ska farmakologisk behandling för människor med beroendesjukdomar vara tillgänglig i hela landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Detta är väldigt viktiga beslut. Det är stora steg framåt inom narkotikapolitiken som Centerpartiet länge har arbetat för att driva igenom. Jag är väldigt glad att det var ett enat utskott som anslöt sig till vår motion så att vi kan fatta beslut om detta. Människor med beroendesjukdomar är värda behandling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på politisk ideologi och politiskt tyckande.

Jag instämmer naturligtvis i Centerpartiets samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 6.


Anf. 164 Michael Anefur (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att berätta att vi står bakom Kristdemokraternas alla reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1.

Fru talman! När det gäller frågor inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak - samt spel, får man väl tillägga - är de flesta överens om det mesta. I Sverige vill vi ha en restriktiv politik i dessa frågor. Så långt är det bra. Men det finns några områden som vi kristdemokrater anser kunde bli bättre.

Den nuvarande ANDT-strategin behöver uppdateras och gås igenom ordentligt. Alkohol, narkotika, dopning och tobak är inte nyttigt, framför allt inte när bruk övergår i missbruk och blir ett beroende. Dock är ju skillnaden oerhört stor vad gäller skadeverkningar mellan till exempel bruk av heroin och snus. I en kommande revidering av ANDT-strategin måste det - faktiskt måste - finnas en vetenskaplig genomgång av de olika substansernas farlighet. Utifrån farlighetsaspekten måste strategin byggas upp med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det här är ett yrkande som vi kristdemokrater har lagt fram. Varför utskottet i sin helhet inte ställer sig bakom detta är och förblir höljt i dunkel. Vad kan vara dåligt med att hela tiden se till att ha bästa vetenskapliga stöd i både lagstiftning och olika behandlingsformer? Här blir många i utskottet svaret skyldiga.

Fru talman! När det gäller cannabis finns det en pågående debatt i samhället där förvånande många framför att vi borde släppa det fritt för eget bruk. Vi kristdemokrater ställer oss avvisande till detta. Skälet är att det finns många allvarliga effekter av cannabisbruk, inte minst på unga människor vars hjärnor inte är fullt utvecklade. Cannabis är beroendeframkallande och är i mycket stor utsträckning inkörsporten till tyngre narkotikamissbruk.

Jag och min kollega Pia Steensland hade förmånen att för ett par veckor sedan få tillbringa en dag tillsammans med narkotikapolisen i Stockholm. Vi frågade dem som jobbar med det här dagligen om de tycker att det är bra att tillåta eget bruk av cannabis. Svaret var ett otvetydigt nej, dels med tanke på riskerna naturligtvis, dels för att de ser en svårighet i att kunna hjälpa människor att komma ur sitt missbruk. Om det är tillåtet med eget bruk kan inte polisen ingripa och börja prata med dem eller fixa och dona, utan då är det bara att släppa det.

Jag ställde samma fråga till ett antal missbrukande personer som jag fick äran att träffa. Även där var svaret samstämmigt: Nej, släpp det inte löst! En av dem tittade på mig och sa: Men Michael, tror du verkligen att någon börjar sin missbrukskarriär med att injicera heroin? Nej, självklart inte. Men väldigt ofta börjar det med cannabis.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Det finns heller inga otvetydiga belägg för att en liberalare inställning till cannabisbruk skulle leda till att färre hamnar i tungt missbruk eller till mindre brottslighet och ökad trygghet. Tvärtom visar utvärderingar från till exempel Colorado i USA att när marijuana legaliserades ökade brottsligheten.

Fru talman! Ett stort problem i polisens arbete med narkotika är det delade huvudmannaskapet mellan sjukvård och socialtjänst. Detta har utskottet redan kommit överens om att ändra på, och i eftermiddag har riksdagen fattat ett enigt beslut om att tillkännage för regeringen att den ska tillsätta en utredning med målet att skapa en huvudman när det gäller beroendesjuka med samtidiga andra sjukdomar. Detta kommer inte att lösa alla problem, men det är ett viktigt steg på vägen mot en bättre beroendevård.

Fru talman! Utskottets majoritet har ställt sig bakom att det ska vara förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser, utanför butiker och utanför vårdinrättningar med mera. Kristdemokraterna sa nej till ett generellt rökförbud på allmän plats för att vi i stället vill ge kommunerna större befogenheter att införa lokala riktlinjer och rökförbud i utemiljöer.

Lagstiftning ska användas med stor urskillning och endast när det är absolut nödvändigt. Redan nu upplevs detta förslag som ett bekymmer för landets handlare. Tänk er själva: Handlaren har ansvar för att ingen röker utanför ingången. Han ska gå ut och prata med dem som röker. Om de inte lyder och gör som han säger ska han gå in och tillkalla vakt eller polis. Ni inser själva hur orimligt detta blir. Det kommer inte att fungera i verkligheten. En lagstiftning som inte efterföljs urholkas. Då kommer folk inte att ta detta på allvar, och då kommer vi inte dit vi vill.

Den här nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 juli innebär också att handlarna ska ha ett tillstånd som kommer att kosta pengar. Bara för att visa hur tokigt det här kan bli ska jag ge några exempel. I Kalmar kommer det att kosta 5 000 kronor, i Karlstad 8 000 kronor, i Sundsvall 10 000 kronor, i Umeå 7 784 kronor, i Örnsköldsvik 9 300 kronor och i Östersund 10 900 kronor. Det innebär att avgiften för en handlare som vill sälja tobak är 100 procent högre i Östersund än i Kalmar.

Jag har ställt en fråga till ministern om detta, och man säger att rättsväsendet får klara ut detta. Ja, det må vi väl hoppas. Annars kunde det vara en idé att sätta ett tak på hur hög avgiften får vara. Det hade kanske varit en snabbare väg. Det är inte rimligt att det ska vara så olika villkor beroende på vilken kommun du lever i.

Lika okänsligt blir det när lagen säger att all rökning i busskurer från den 1 juli är förbjuden. Jag kan se framför mig en busskur på en ganska ödslig väg någonstans i mellersta Sverige där det går två bussar om dagen och att jag står ensam i den busskuren och tänker: Nej, jag får inte röka här, för det har de sagt.

Vårt förslag är att kommunerna som lever nära sin egen verklighet och vet var det är problem med rökning utomhus i offentliga miljöer ska få bättre möjligheter att själva bestämma det här. De kan det betydligt bättre än vad vi kan i den här kammaren.

Fru talman! En restriktiv politik inom ANDT är nödvändig. Lika nödvändigt är det med en beroendevård utan skuld och skam - en beroendevård som bättre än i dag möter människor med beroende och ger uthållig och adekvat behandling.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

(Applåder)


Anf. 165 Lena Emilsson (S)

Fru talman! Detta betänkande handlar om motioner som väckts inom alkohol, narkotika, tobaks och dopningsområdet. Jag tänkte kommentera några ämnen eftersom det är många motioner och de spretar åt alla möjliga håll.

Flera motioner handlar om alkoholmonopolets avskaffande, antingen helt, som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill, eller delvis, som Centerpartiet vill. Socialdemokraternas hållning när det gäller alkoholmonopolet är att vi vill behålla det. Det är en bärande princip i vår alkoholpolitik att det inte ska finnas några som helst ekonomiska intressen i detaljhandelsledet som kan bidra till att öka försäljningen. Alkohol får inte heller säljas till den som inte fyllt 20 år. Skälen till detta är att värna folkhälsan, begränsa tillgängligheten och förmedla en god dryckeskultur.

Detta tycker Socialdemokraterna är bra, och vi vill inte rucka på den principen. Det ville tydligen inte allianspartierna heller under sin regeringsperiod 2006-2014, eftersom det inte gjordes några som helst steg i den riktningen. Det tycker jag var bra.

Fru talman! Några av motionerna handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Det är ingen enkel fråga. Hade det varit en enkel fråga skulle gårdsförsäljning vara införd för länge sedan. Men det går inte att bara tillåta gårdsförsäljning utan att det får konsekvenser. Det har två tidigare utredningar visat.

Alkohollagsutredningen bedömde 2009 att försäljning av starköl, vin och sprit direkt från tillverkaren inte skulle kunna tillåtas då det inte var förenligt med Systembolagets monopol. Enligt utredningen var det dessutom olämpligt ur alkoholpolitisk synpunkt.

År 2010 gjordes en ny utredning, som lade fram delbetänkandet Gårdsförsäljning. Uppdraget var att ta fram förslag på hur gårdsförsäljning skulle kunna ske på ett sätt som var förenligt med EU-rätten men med vilket detaljhandelsmonopolet skulle kunna vara kvar. Det skulle inte heller leda till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Utredningens slutsats var att det går att införa gårdsförsäljning men att det då måste göras enligt en modell som inte hindrar utländska tillverkare att få sina produkter sålda genom gårdsförsäljning. I september 2012 beslutade dåvarande alliansregeringen via statsrådet Maria Larsson att det inte skulle bli någon gårdsförsäljning enligt det förslag som kom 2010. Här ser man att det inte är någon enkel fråga.

Knuten i det hela är EU-rätten som kräver likvärdighet. Om svenskarna ska sälja sina produkter ska också utländska tillverkare få göra det. De ska ges tillträde till den svenska marknaden, och försäljning kan inte bara ske på landsbygden. Gårdsförsäljning handlar alltså inte om begränsad försäljning av produkter som är tillverkade på svenska gårdar utan om verksamhet som kan omfatta såväl landsbygd som storstad och såväl svenska som utländska aktörer. Det var ju inte vad vi ville från svensk sida.

Frågan lever dock vidare. Regeringen kommer under 2020 att tillsätta en utredning om gårdsförsäljning, under förutsättning att monopolet säkras.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

(Applåder)


Anf. 166 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! När det gäller ANDT-strategin har Vänsterpartiet tidigare motionerat om att göra om strategin till ett lite mer kraftfullt handlingsprogram med mål som man kan följa. Någonting måste i alla fall göras.

Jag har länge slagits för sprututbyte och skademinimering för beroende och har ibland känt mig ganska ensam. Det har pågått under en ganska lång period, även inom Stockholms kommun. Därför blir jag glad i dag när jag hör exempelvis Moderaterna tala om precis det. Det är ett stort steg framåt. Jag blir jätteglad för att vi är fler som vill jobba på ett mer konstruktivt sätt med beroende.

Vi talar om jämlika hälsoinsatser. Vi talar om Naloxon. Vi talar om sprututbyte. Och vi talar om skadelindring. Nu fattas bara jämlik hälsa och resurser också. Men det får vi tala om senare.

Fru talman! Den fysiska och psykiska statusen i gruppen narkotikaberoende är väldigt dålig. Det har varit en långvarig marginalisering som har drivit många mellan hopp och förtvivlan.

När det gäller förebyggande insatser är kanske inte narkotikahundar prio ett. Det är skolan som är den viktigaste förebyggande insatsen. Att gå ut grundskolan med betyg och att gå ut gymnasiet med betyg är det bästa förebyggande instrumentet. Det är strukturellt. Att misslyckas i skolan är en tydlig indikation på ökad risk för beroende och för att bli indragen i kriminella gäng. Hur många studier som helst pekar på det. Man måste helt enkelt göra större satsningar på skolan. Det är också en klassfråga, fru talman.

Vi har i dag en alltför akutstyrd beroendevård. Det finns knappt tid för utvärdering. Och det finns dåligt med boenden. Många i gruppen är hemlösa. Det var de inte när jag jobbade med de första hivsmittade heroinisterna i Stockholm. Samtliga hade bostad. Det var 1987. Det har gått bakåt.

Det handlar också om avgiftning, som man har skurit ned på i hela landet. Och det handlar om vårdplatser, sammanhållna vårdkedjor utan brustna länkar och så vidare. Det handlar även om de skadelindrande insatserna, som man har kunnat tycka helt olika om ute i landstingen.

Fru talman! Vi behöver en beroendevård som har låga trösklar, där alla kan känna sig välkomna. Och vi behöver specifika mottagningar för kvinnor och unga.

Det räcker dock inte med en lagändring. Jag är glad att vi också har tagit steget att se över huvudmannaskapet. Men det måste också till en attitydförändring när det gäller beroende. De har rätt till jämlik hälsa. Det ska finnas insatser som grundas på forskning och inte på någon form av ideologi, som det har varit i stor utsträckning.

Det måste också till strukturella insatser som omfattar bostäder. Det är en superviktig fråga. Det krävs ekonomiska satsningar. Välfärden måste nå också de mest utsatta.

Fru talman! Nu går jag in på alkoholen. När jag tittar på motionerna blir jag lite fascinerad och skrämd. I ett antal motioner lyfts det upp att alkoholmonopolet ska tas bort, att det är lite trist med ett alkoholmonopol. Vi dricker så lite nu. Därför kan det säljas på Pressbyrån i stället. Det kan man fundera på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Gårdsförsäljning är en central fråga för Centerpartiet, vilket jag tycker är lite märkligt.

När man tittar på alkoholberoende i Sverige kan man se att 400 000 barn växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion. 100 000 av de barnens föräldrar är i kontakt med olika beroendekliniker eller vårdas på sjukhus på grund av sitt beroende. Men om man tittar på hur många av de barnen som får stöd kan man se att det bara är 2 000-3 000 barn som får stöd på grund av föräldrarnas beroende.

Barnen far väldigt illa och riskerar att i sin tur få psykiska problem eller själva bli beroende. I dag är det frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till de här barnen. Därför tycker Vänstern - vi har motionerat om det tidigare, men inte den här gången - att det behövs en lagstiftning som innebär att de här barnen och barn till föräldrar med psykisk ohälsa ska ha rätt att genom lag få breda hjälp- och stödinsatser, i grupp, individuellt och så vidare. Det är en oerhört viktig insats.

Gårdsförsäljning och skrotande av monopolet öppnar dörren till marknaden för alkoholindustrin. Då tror jag att konsekvenserna kommer att bli ganska trista för just de här barnen.

Fru talman! Vänsterpartiet står för en solidarisk alkoholpolitik. Vi anser att alkoholtillgängligheten ska hållas tillbaka. Den ska vara begränsad. Vi ska ha höga skatter, ett starkt systembolag och strängare regler för privatinförsel. Det är något helt annat än flumhögerns idéer - om jag får uttrycka mig på det sättet.

Jag har jobbat med de här frågorna ganska länge, i olika sammanhang, exempelvis Alkoholkommittén. Jag är väldigt glad över att Sverige ändå har lagt sig vinn om att ha en bra alkoholpolitik. Det har gett resultat, fru talman.

Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolaget skulle självklart innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik som vi har i Sverige och som har varit väldigt framgångsrik. Jag tycker att Systembolaget är fantastiskt. De har ett väldigt bra sortiment. Man kan gå in och fråga vilket vin man ska ha till fåret; det kan man knappast göra i en vanlig matbutik i Frankrike. Det är lite svårare.

Systembolaget har 400 butiker och 500 ombud - herregud! Man kan till och med få hemleverans av alkoholen nu för tiden. Det är ett fantastiskt verktyg. Men det bästa med Systembolaget är att det håller tillbaka alkoholkonsumtionen. Det trodde jag att vi var överens om.

Jag tycker att ni gamblar med det här när ni öppnar dörren för alkoholindustrin och pratar om gårdsförsäljning som en trevlig sak; det skulle jag själv tycka. Jag tror inte att det är många som drar till gården och åker packade därifrån. Det handlar inte om det, fru talman. Det handlar om att det rubbar hela Systembolagets existens.

Man har tittat på det här med gårdsförsäljning i olika omgångar, precis som Socialdemokraterna har tagit upp i debatten. Senast man tittade på det ordentligt var Maria Larsson statsråd. Hon uttalade sig om gårdsförsäljning den 16 september 2012 att sa man då bedömde att det inte var möjligt att behålla Systembolagets monopol om den föreslagna gårdsförsäljningen skulle införas. Ingenting som skulle ändra det har hänt sedan dess.

Jag tycker dels att det är populistiskt, dels att det spelar mycket med marknaden. Men nu har regeringen i sitt 73-punktsprogram godtagit att ha den verksamheten, tack vare det alltmer sugna Centern. Spriten ska rädda landsbygden. Jag tillåter mig att säga att jag är skeptisk, vänner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag yrkar avslag på samtliga motioner.


Anf. 167 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Låt mig börja med att tacka Karin Rågsjö för hennes mångåriga engagemang för utvecklingen av en bättre svensk beroendesjukvård. Jag hoppas, som sagt, att vi kan fortsätta den konstruktiva ansats som vi har påbörjat under denna mandatperiod när det gäller att ta steg framåt. Det är bra att vi är helt överens om de steg som kammaren tog så sent som i dag, då vi beslutade om de tillkännagivanden som vi debatterade i förra veckan. Det är mycket positivt och bra.

Fru talman! Jag ville dock ta en replik utifrån diskussionen om gårdsförsäljning. Jag tycker att det är närmast löjeväckande när denna enorma fara för den svenska alkoholpolitiken utmålas när vi som argumenterar för gårdsförsäljning lyfter fram den som en viktig fråga för möjligheten att utveckla turistnäringen, möjligheten att stärka Sverige som besöksmål och möjligheten för enskilda näringsidkare att utveckla sina företag. Precis som Karin Rågsjö sa är det inte så att den där dyra vinflaskan från en vingård på Österlen är det som kommer att vara vägen in i ett alkoholmissbruk. Däremot kan den vara en viktig väg framåt för detta företag att utveckla sin verksamhet att få möjlighet att sälja till kunder som besöker gården.

Vill man så går det. Det är min fasta övertygelse. Sverige är mig veterligen det enda landet inom EU som inte har gårdsförsäljning. Det går alltså att göra detta, även med ett bibehållet monopol. Det är också det som sägs i tillkännagivandet.

Sedan tycker jag att det är lite fördummande att man ständigt och jämt utgår från att Sverige har det perfekta systemet för alkoholpolitik och att monopolet är perfekt utformat och levererar precis de värden som vi önskar.

Det kom precis en intressant ESO-rapport som jag ändå tycker är värd att beakta och som faktiskt dömer ut det svenska alkoholmonopolet. Man menar att det snarare är prisreglering än monopolet som är vägen framåt.


Anf. 168 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Johan Hultberg lyfter fram gårdsförsäljningen, och jag ska säga två saker. Om det var möjligt att ha gårdsförsäljning och ändå behålla Systembolaget, som vi har kämpat väldigt hårt för att få behålla - om man såg det i utredningar, om EU inte skulle reagera på det och om det skulle funka perfekt - skulle detta inte vara någon issue. Då tror jag inte att det skulle vara någon stor fråga ens för Vänsterpartiet.

Men nu är det så att vi har jobbat in frågan, och en konsekvens när det gäller den försäljning som skulle ske vid en gård, där det också skulle finnas andra varor - det skulle bli en viss utveckling - skulle bli att EU knackar på dörren och frågar: Vad har ni gjort med ert systembolag? Detta är inte alls det som vi har kommit överens om.

Detta är jag helt övertygad om.

Det har gjorts ett antal utredningar. Varför ska vi utreda detta igen? Jag har svårt att se det; det måste jag säga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag som åker runt ganska mycket på landsbygden tror att man skulle kunna höja landsbygdens värde på ett helt annat sätt än just med gårdsförsäljning. Jag tror faktiskt det.

Johan Hultberg nämnde den nya utredning som har gjorts. Den går helt emot alla andra utredningar som tidigare har gjorts; det ska man säga. Vi har fått ned vår alkoholkonsumtion i Sverige. Det ska vi vara glada för. Vi har också jobbat med frågan väldigt bra i Sverige. Vi har också upplyst föräldrar om att de inte ska bjuda barnen på alkohol hemma och så vidare. Men vi ska hålla fast vid vårt systembolag. Jag tror att det är så viktigt med tanke på alkoholkonsumtionen.


Anf. 169 Johan Hultberg (M)

Fru talman! I någon mening är hela diskussionen kring ANDT lite färgad av olika låsningar. Jag kan självkritiskt säga att mitt parti har haft vissa låsningar när det gäller till exempel det som jag lyfte fram i mitt anförande om de mer skademinskande åtgärderna i form av sprututbyten och annat. Där är det faktiskt så att Moderaterna har varit en bromsande kraft många gånger, och är det kanske rent av fortsatt på vissa håll i Sverige.

Men jag tycker att vi i denna debatt faktiskt måste kunna vända på stenar och titta på om våra tidigare antaganden har varit rätta och riktiga och om de fortfarande är giltiga.

Jag delar inte Karin Rågsjös uppfattning. Jag tror att det är fullt möjligt att ha en gårdsförsäljning med ett bibehållet svenskt alkoholmonopol. Men när det till exempel kommer en så tung rapport som den som kom från ESO tycker jag att det ändå finns anledning att utvärdera det svenska systembolaget. För mig som moderat är nämligen inte monopolet ett självändamål - verkligen inte. Tvärtom är min grundinställning alltid att vi ska ha fria marknader så långt det är möjligt. Men Moderaterna har historiskt stått bakom alkoholmonopolet utifrån ett folkhälsopolitiskt perspektiv. Det har varit ett verktyg för att nå folkhälsopolitiska mål.

Men nu kommer det en rapport som säger att detta verktyg inte funkar något vidare, att det är andra verktyg som har lett till de effekter som vi har fått i form av minskad konsumtion och att Sverige ligger lite lägre i konsumtion än till exempel vårt grannland Danmark. Man säger att detta inte beror på monopolet utan på vår höga alkoholskatt. Varför, Karin Rågsjö, kan vi då inte utreda och titta på detta? Är inte resultatet det viktiga och inte ett enskilt verktyg? Är Systembolaget ett självändamål för Vänsterpartiet?


Anf. 170 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Johan Hultberg frågar om detta är ett självändamål. Nej, men Systembolaget gör ett mycket gott arbete just för att hindra en ökad alkoholkonsumtion. Alkohol är inte vilken vara som helst. Talar vi om dödsfall, talar vi om barn som far illa, talar vi om tragedier ligger alkohol absolut högst på listan bland ANDT-frågor. Den slår in i alla klasser. Vem som helst kan bli beroende av alkohol. Det kan gå fort om man har genetiska förutsättningar, miljömässiga förutsättningar och så vidare.

Om denna fråga inte hade blivit utredd - två utredningar har tittat på frågan om just gårdsförsäljning - skulle jag hänga på tåget och säga att vi kan titta på den. Men nu är den utredd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

När det gäller frågan om att ha kvar Systembolaget och den rapport som Johan Hultberg lyfter fram är det en rapport. Det finns 26 andra rapporter som pekar på någonting helt annat, nämligen att det har betydelse. Det har betydelse vilken alkoholskatt som vi har och hur alkoholen försäljs. Tillgängligheten spelar en enorm roll. Det kan man se i de länder som har en ganska hög alkoholkonsumtion, exempelvis Danmark. Vi har ändå lyckats väldigt bra med att hålla nere alkoholkonsumtionen, specifikt i ungdomsgrupper.

Om alkoholen skulle säljas i korvkiosken, på Ica och så vidare skulle vi inte bara gå miste om en bra service. Med all sannolikhet skulle alkoholkonsumtionen också öka ganska raskt. Då ökar också alkoholskadorna. Det finns någonting som säger att ju mer alkoholhaltiga drycker ett land dricker, desto mer ökar också skadorna. Det finns oerhört många studier som visar detta.

Fru talman! Johan Hultberg tar fram en utredning. Jag kan ta fram 26 utredningar om jag mäktar med det. Detta är en superviktig fråga. Vi tycker olika.


Anf. 171 Sofia Nilsson (C)

Fru talman! Tack, Karin Rågsjö, för ditt inlägg i debatten och ditt förtydligande kring vad ni tycker och tänker om gårdsförsäljning.

Jag tycker att den bild som Vänsterpartiet och Karin Rågsjö målar upp av just gårdsförsäljningen är lite tragisk, alltså att detta är någonting som skulle krossa ett monopol, som skulle göra att vi får mer alkoholskador och att landsbygden skulle bada i alkohol på något sätt. Det är absolut inte det som denna fråga handlar om.

Jag undrar om Karin Rågsjö över huvud taget har varit ute och träffat våra producenter på landsbygden, speciellt på den skånska landsbygden där väldigt många vingårdar och lokala ölproducenter faktiskt har vuxit fram. Deras stora dröm är verkligen att kunna sälja sina produkter med stolthet på samma sätt som sker ute i övriga Europa. Detta skulle verkligen bidra till att vi kan utveckla det entreprenörskap och den anda som finns på landsbygden, där man faktiskt med stolthet vill visa upp sin bygd. Man vill koppla på de andra producenterna som finns runt omkring. Det finns kanske en lammproducent och någon som odlar sparris. Tillsammans skapar man ett koncept och bygger ut. Det är precis därför vi vill tillåta gårdsförsäljningen - för att man på ett enklare sätt ska kunna visa upp, sälja och skapa sig en inkomst samt ett mervärde för sin bygd.

Det är just småskaligheten som jag faktiskt inte kan förstå hur Vänsterpartiet och Karin Rågsjö kan vara emot. Eller också är det så vi ska förstå det - som att man kramar monopolet. Man ser ett statligt förmynderi och ett statligt monopol som enda vägen fram. Jag skulle vilja höra lite om hur Karin Rågsjö ser på detta.


Anf. 172 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Sofia Nilsson ställde några frågor till mig som jag ska försöka svara på.

Jag tror att det är så här: Bakom dessa gårdar finns det andra intressen. Där står nämligen hela alkoholindustrin och hoppas och tänker: "Wow! Hej, vad det går!" Om man öppnar dörren till alkoholmarknaden tror jag faktiskt att vi kommer att vara ganska illa ute.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Jag kan också ta upp vad statsrådet Maria Larsson uttalade i en radiointervju den 16 september 2012. Hon sa att den dåvarande regeringen inte avsåg att lämna något förslag med anledning av förslagen i delbetänkandet om gårdsförsäljning. Regeringen bedömde nämligen att det inte var möjligt att behålla Systembolagets monopol om den föreslagna gårdsförsäljningen infördes. Sedan dess har ingenting förändrats som gör att den här frågan kan glida vidare.

Själv skulle jag inte ha några som helst problem med en småskalig handel som kunde binda ihop olika varor på glesbygden - och det skulle inte mitt parti heller - om det inte var så att det riskerade Systembolaget. Så är det nämligen, och det har påpekats flera gånger. Systembolaget kommer i så fall att ifrågasättas av EU, på grund av de förhandlingar om hur vår alkoholförsäljning skulle gå till som vi hade när vi gick med i EU. Jag tror inte att detta kommer att gå att förena med ett monopol.

Jag kramar inte Systembolaget, men jag vill inte att tillgängligheten till alkohol ska bli sådan att alkoholkonsumtionen ökar dramatiskt. Så skulle det nämligen bli. Vi har prövat att ha mellanöl i butikerna för jättelänge sedan, när jag var en liten tjej - det kanske ni inte tror, men så var det faktiskt - och det var inte så hoppsan, måste jag säga. Jag tror att man ska vara försiktig med att gambla med det här.


Anf. 173 Sofia Nilsson (C)

Fru talman! Då är vi återigen i den där bilden att alkoholkonsumtionen kommer att öka. Jag tror faktiskt inte att så himla många kommer att ta sin cykel eller sin bil och åka ut på landsbygden, kanske två tre mil utanför ett tätbebyggt område, för att inhandla helgens ranson av alkohol. Detta handlar om mindre partier av viner eller öl som är ett hantverk och som man vill sälja.

Jag funderar på det du sa i ditt inlägg om att alkoholmarknaden står bakom detta, Karin Rågsjö. Man kan ju även fundera över vad det är för alkoholmarknad och påtryckning som finns bakom Systembolaget. Den stora bulken där är ofta bag-in-box-viner. Det finns nog ingen lokal producent som kommer att ha en så stor tillverkning och produktion som de företag som blandar ihop och säljer bag-in-box-vinerna. Det som orsakar beroende och stora problem och svårigheter i familjer är faktiskt den stora bulken - bag-in-box-vinerna, som Systembolaget gladeligen säljer.

Jag tror att det är ett större problem att vi har så stora mängder på Systembolaget. Jag tror inte på att måla upp bilden av att alkoholkonsumtionen skulle öka för att vi har en liten, småskalig gårdsförsäljning.


Anf. 174 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Sofia Nilsson ställer ungefär samma frågor som tidigare.

Jag kan säga så här: Jag tror förstås inte att alkoholkonsumtionen kommer att öka beroende på gårdarna. Det är ingen som kommer att åka ut med cykeln, fylla på med vin och åka hem igen. Det kommer inte att ske.

I den goda världen skulle EU säga: "Well, kör på det här - ni får behålla Systembolaget och köra gårdsförsäljning!" Men så kommer det ju inte att vara. Det är det som är problemet, nämligen att gårdsförsäljningen kommer att göra att EU knackar på dörren. Det är jag helt övertygad om, och det är inte bara jag som tror det utan väldigt många andra också. EU kommer att säga: "Det här monopolet ni skulle ha, Systembolaget, skulle ju innebära att ni inte skulle sälja alkohol i andra affärer. Nu gör ni det. Då ifrågasätter vi Systembolaget."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

I det långa loppet kan det innebära att Systembolaget försvinner. Om vi inte har Systembolaget kommer alkoholkonsumtionen att gå upp. Om kunderna kan köpa sin alkohol i affären hur som helst blir det svårt att kontrollera. Det blir en ökad tillgänglighet, och som ni vet innebär det ökad konsumtion - särskilt för människor som har problem med alkoholkonsumtionen. Jag är helt övertygad om det, och det är inte bara jag som är det.

Om detta handlade om att vi skulle kunna ha gårdsförsäljning och ha Systembolaget kvar - om det skulle gå att förena och om EU skulle förstå oss - skulle jag absolut inte ha något emot gårdsförsäljning. Då skulle jag vara en tillskyndare av gårdsförsäljning, men så är det ju inte. Så är det inte, och det har utretts. Nu ska det utredas igen, vilket jag tycker är lite onödigt.


Anf. 175 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Liberalerna står bakom betänkandet om ANDT-frågor. Det som skrivs här bygger på den nationella strategi vi tog beslut om för några år sedan och som pågår mellan 2016 och 2020. Jag finner att en del reservationer här egentligen bara förstärker det som redan står i strategin medan några andra är av annan karaktär.

Jag vill säga att Liberalerna vill värna monopolet. Vi har noga följt de utvärderingar av monopolet som har kommit under en rad år och fäst särskild vikt vid att Världshälsoorganisationen är av samma åsikt, nämligen att monopolet är ett väldigt viktigt instrument för att hålla koll på alkoholbruket.

Det jag vill ta upp här är att vi inom ramen för januariöverenskommelsen har sagt ja till att utreda gårdsförsäljningen en gång till. Det finns olika meningar inom Liberalerna om vilken framgång en sådan utredning kan möta. Efter att ha läst de tidigare utredningarna är jag tveksam till att man kan hitta ett sätt att kombinera gårdsförsäljningen med bevarandet av monopolet, men det är väl ändå bra att det görs en ny utredning.

Alkoholkonsumtionen i Sverige går ned på ett glädjande sätt. Undantaget är den årsrika generationen, där vi ser både en ökning i alkoholkonsumtionen och en ökning av läkemedelsskadorna. Detta har uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten, så det går ut kunskapssammanställningar - som jag hoppas verkligen används ute i landet. Jag vet att pensionärsorganisationerna tar vara på innehållet.

En fråga som var aktuell när vi sa ja till alkohol på äldreboendena var att man befarade att det skulle innebära problem. Nu har det kommit rapporter om att det finns ett äldreboende där detta är ett problem. Det är viktigt att ansvarig myndighet nu tar tag i detta och ger stöd åt personalen i hur man hanterar detta. Man gör nämligen väldigt olika på olika håll. Här ligger individens, alltså den boendes, integritet och självbestämmande i den ena vågskålen, och i den andra vågskålen ligger hur miljön för andra boende och för personalen påverkas om någon brukar för mycket alkohol.

Jag vill också ta upp tobaken. Det kommer ju ett rökförbud den 1 juli, och det finns olika synpunkter på detta. Det som jag tycker är allvarligast är att det inte finns några pengar för att gå ut och informera allmänheten och företagarna - försäljningsställena och restaurangerna - om vilka skäl som ligger bakom detta och hur man ska hantera tillstånd och annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

På en fråga svarade Folkhälsomyndigheten att man inte har några pengar och att riksdagsbeslutet togs så sent att man redan har öronmärkt alla pengar som finns för 2019, men Regeringskansliet säger att Folkhälsomyndigheten har pengar för information.

Det här tycker jag är allvarligt. Det gäller inte bara denna lagstiftning, utan det gäller lagstiftning på många områden. Vi antar lagar i all välmening men fallerar när det gäller att sedan få ut kunskapen om dem till samhället på ett begripligt sätt. Sedan ser vi, som vi gjorde i utredningen om SIP, att man inte har en aning om att denna lag finns. Jag tycker att vi i socialutskottet verkligen ska hålla ögonen på att vi när vi antar ny lagstiftning också har med att det måste finnas resurser för att informera om den.

Snuset är mindre farligt om vi ser till cancer men inte när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Nu har det kommit en avhandling av Felicia Nordenstam, som har följt barn som har exponerats för snus, tobak eller ingetdera under graviditet. Det visar sig nu att de förstnämnda har kärlskador och högre blodtryck, både några månader efter födelsen och när de är fem sex år. Det är lika farligt att snusa under graviditet som att röka, och denna information måste ut.

Jag vill också säga något om narkotika. Jag var med och startade sprututbytet 1986, så det är en lång resa. Det har nu kommit en avhandling, som borde övertyga kommuner, regioner och landsting om att vi ska ha sprututbyte, om att de som erbjuds sprututbyte i mycket högre grad kommer in i behandling, så kallad LARO, för sitt missbruk.

Detta för oss vidare till huvudmannaskapet. Det här är en sjukdom, och de som utnyttjar sprututbytet har ett förtroende för hälso- och sjukvården som de uppenbarligen inte har för socialtjänsten. Det beslut som togs tidigare i dag är alltså jättebra.

Nu ser jag att det lyser rött på klockan här. Jag vet att jag får dra över tiden, men det tänker jag faktiskt inte göra. Klockan går!


Anf. 176 Pernilla Stålhammar (MP)

Fru talman! I dag diskuterar vi ANDT-strategin. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Jag tror att vi egentligen skulle kunna lägga fler bokstäver till denna strategi - vi skulle kunna tala om spelberoende, sexmissbruk och kanske till och med om skärmmissbruk.

Här jobbar vi på olika sätt. Man har börjat uppmärksamma skärmmissbruket - jag tror att vi alla lite då och då känner av hur detta påverkar inte minst våra unga, som inte längre rör på sig lika mycket.

Regeringen tar sig nu an spelberoendet, vilket innefattar all den enormt aggressiva marknadsföring som sker mot dem som är sårbara och de tragedier som detta leder till för spelmissbrukare och deras familjer.

Jag tror att många av oss här - åtminstone jag - minns 90-talet, när man satt och rökte på kaféer och restauranger. Det var dimmigt i hela salen. Man såg knappt varandra, men det var det naturliga.

Skräck infann sig när rökning skulle förbjudas. Man trodde att det skulle bli så fruktansvärt tråkigt och att ingen skulle vilja gå till restauranger eller krogar. Det är ganska märkligt att det faktiskt var så. Nu känns det så skönt att kunna gå dit och andas frisk luft, och astmatiker kan sitta på restauranger. Många av oss - inklusive jag själv - har dessutom faktiskt slutat röka. Vi har på grund av detta sett en nedgång i antalet personer i Sverige som röker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Apropå detta med att förbjuda rökning överallt finns det ett annat märkligt fenomen inte minst här i Sverige, nämligen att man röker på gatan och slänger fimpen. Man stampar på den och går vidare. Detta är faktiskt ett miljöproblem; det tar 200 år för en fimp att brytas ned i naturen. Mikroplasterna däri är ett jättestort problem. Det är konstigt - vi slänger inte annat skräp på marken, men vi slänger just fimpar i Sverige.

I Sverige har vi en ganska hög alkoholkonsumtion, får man väl ändå säga. Det finns tyvärr barn som tvingas växa upp i missbruksfamiljer där det dricks mycket alkohol. Vi i Sverige har mycket att arbeta på när det gäller att ta hand om dessa barn och dessa familjer.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra att vi har ett systembolag. Det är bra att vi i den nya regeringskonstellationen med C och L har kommit överens om att Systembolagets monopol ska bevaras.

Men det som egentligen, fru talman, drabbar hårdast är narkotikan. Det handlar inte bara om de personer som använder narkotika utan om hela narkotikaindustrin. Den drabbar inte minst utvecklingsländerna, där narkotika ofta framställs. Kriminella ligor, tung, grov kriminalitet och ond bråd död följer i spåren av narkotikamissbruket.

Narkotikan landar sedan till exempel i Sverige. Även här ser man att det finns en skillnad: Det finns mer kriminalitet ute i våra förorter, där det handlas.

Jag träffade narkotikapolisen i förra veckan. Den som tittar på var ungdomar brukar mest ser att det inte är i förorterna. Man har gjort brukarundersökningar och tittat på flickor och pojkar i årskurs 9. Undersökningarna har varit blinda - personerna i undersökningarna är alltså anonyma.

Det visar sig att 22 procent av pojkarna i årskurs 9 på Kungsholmen och Norrmalm här i Stockholm har brukat narkotika. Detta är alltså i nian. I årskurs 2 på gymnasiet har 40 procent - alltså nästan hälften - av flickorna testat narkotika.

Dessa poliser var alarmerade och sa till oss föräldrar att vi verkligen måste vara noggranna med att kolla våra barn. Detta gällde alla föräldrar. De är ute och föreläser om detta på alla skolor, och det är ju väldigt viktigt.

Vi ska vara väldigt tydliga med att allt narkotikamissbruk - även missbruk av cannabis - är oerhört skadligt. Det finns också forskning som visar att det finns människor som får kognitiva nedsättningar och som drabbas av till exempel schizofreni på grund av användande av cannabis.

Fru talman! Det är viktigt att vi här i Sveriges riksdag - och detta är vi eniga om - ser beroende som en sjukdom. Vi såg fallet Sanne, och det finns många Sanne i Sverige. Det finns många som fallit mellan stolar - mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården - och som inte har fått behandling för missbruket och de ofta underliggande psykiska sjukdomarna samtidigt. De har kastats mellan olika stolar och inte alls fått den vård som behövts.

Det är jättebra att vi i utskottet är eniga om att vi nu ska ha en huvudman och att detta inte ska kunna ske utan att man ska kunna få hjälp samtidigt.

En annan viktig sak är att inte bara jobba förebyggande utan också med dem som fastnat i ett missbruk. Det är viktigt att sjuksköterskorna får skriva ut Naloxon, att det kan ske direktförskrivning så att de som behöver Naloxon inte behöver gå till apoteket och hämta ut det utan kan få det i handen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Sprututbytet är också en viktig insats. Det är viktigt att det kommer att finnas tillgängligt i hela Sverige. Så är det inte i dag, utan det är ganska ojämlikt.

En viktig sak som Socialdepartementet och Lena Hallengren nämnde för ett par dagar sedan är att det ska ske en översyn av Sis- och HVB-hemmen, vilket behövs. Det kommer larmrapporter om att det första de som kommer dit med missbruk har mötts av har varit narkotika.

Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på motionerna.


Anf. 177 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Jag tycker att det här är en viktig debatt, så låt oss föra den en liten stund till.

Det är lite slående, fru talman, när man lyssnar på regeringspartiernas företrädare i den här debatten men också i tidigare debatter att det inte finns så där väldigt många förslag från regeringspartierna om hur man ska utveckla till exempel den här verksamheten. Det är mest ganska allmänna beskrivningar av läget, problematiserande och så vidare. Jag tycker att det är lite otillräckligt.

Men jag tror att det är riktigt, som Pernilla Stålhammar sa i sitt anförande, att vi många gånger har fel bild av hur bruket av narkotika ser ut. Vi tror gärna att det är i socialt utsatta områden och så vidare som brukandet är som störst, men så behöver det absolut inte vara. Därför är det viktigt med de undersökningar som till exempel handlar om att dra upp drogrester i avloppsvatten för att få en bättre kunskapsbild och utgångspunkt för ett bra arbete.

Pernilla Stålhammar sa i sitt anförande här att det är viktigt att vi som föräldrar tar ett stort ansvar. Då måste jag ställa frågan som jag ställde i mitt anförande: Tycker inte Miljöpartiet, Socialdemokraterna och partierna som stöder den budget som regeringen har lagt fram att det är viktigt att också stödja föräldrarna?

M och KD hade en satsning på 75 miljoner kronor årligen på föräldrastödsprogram och vill att det ska vara obligatoriskt i varje kommun, just för att vi ser att föräldrarna är så viktiga i att ge sina barn en bra uppfostran och stöd genom livet men också för att föräldraskapet är krävande, tufft och svårt. Vi kan alla som föräldrar behöva rådgivning och särskilda insatser för att kunna vara bra föräldrar och tackla situationer där ens barn testar och experimenterar med droger. Varför har ni dragit in den resursen? Varför vill ni inte ge alla föräldrar i Sverige tillgång till föräldrastödsprogram?


Anf. 178 Pernilla Stålhammar (MP)

Fru talman! Tack, Johan Hultberg, för frågan!

Vi jobbar ju alla hårt med de här frågorna. Jag skulle säga att det görs ganska många insatser, åtminstone här i Stockholm, när det gäller föräldrar, skola och hur man arbetar kring narkotikaberoende och informationsspridning, hur lärarna informeras och hur man ordnar sådana träffar som jag nämnde här. Men jag måste säga att jag inte vet hur det ser ut i resten av landet och vilka behov som eventuellt kan finnas utanför Stockholm.

Jag kan inte riktigt svara på din fråga. Men jag instämmer i att det är många saker som spelar in när det gäller vilka det är som testar droger från början, ofta cannabis. Det är de som kanske inte har så bra självförtroende, som inte har en hemmiljö där föräldrarna är närvarande på rätt sätt eller av andra anledningar har hamnat fel. Det är ju fruktansvärt om man gör det redan i väldigt unga år. Där måste vi satsa alla resurser.


Anf. 179 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Jag är rätt övertygad om att hur man arbetar med att förebygga missbruk och att våra unga börjar testa narkotika ser väldigt olika ut i Sverige. Det är klart att förutsättningarna i Stockholm är helt annorlunda än i min hemkommun Tanum, som har ett helt annat befolkningsunderlag och en annan struktur. Men oavsett om man är förälder i Tanum eller i Stockholm tycker jag att det är viktigt att det finns tillgång till bra stöd.

Det föräldrastödsprogram som vi från KD:s och M:s sida anslog resurser till handlar om att ge ett bredare stöd till föräldrarna. Det handlar naturligtvis inte bara om de här frågorna, utan det handlar väldigt mycket om att i sin föräldraroll få stöd för att kunna möta till exempel det växande problemet med psykisk ohälsa, som ledamoten Stålhammar nämnde i sin replik förvisso är kopplat till hur man testar och experimenterar med droger. Det är bekymmersamt och beklagligt att regeringspartierna har valt att slopa den satsningen. Jag tycker att regeringen och uppenbarligen också Pernilla Stålhammar är svaret skyldig när det gäller vad man vill göra i stället.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Fru talman! En annan fråga som är angelägen, och som också ledamoten Stålhammar nämnde i sitt anförande, handlar om våra Sis-institutioner dit ungdomar kommer som har hamnat snett och i ett missbruk. Där vet vi att drogförekomsten är väldigt hög. Man har inte lyckats tillräckligt väl med att freda ungdomarna från det som de faktiskt är där för att vårdas och få hjälp för, nämligen sitt missbruk.

Är Miljöpartiet berett att titta på möjligheten att ge Sis utökade befogenheter när det gäller att freda sina områden? I dag är det till exempel inte ens möjligt för Sis att avvisa personer som vistas på området kring institutionerna - personer som helt enkelt är där för att leverera narkotika in till hemmet.


Anf. 180 Pernilla Stålhammar (MP)

Fru talman! Ledamoten Hultberg tar återigen upp en oerhört viktig fråga. Som jag sa alldeles nyss är det viktigt att vi nu ser över Sis-hemmen och HVB-hemmen, för vi har sett att det finns problem där, inte minst med narkotikatillgång. Vi har ju sett olika inslag på SVT, Uppdrag granskning, och på TV4 som visat att det första som ungdomarna möter är försäljning av narkotika. Så kan vi självklart inte ha det.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-frågor

Den översyn som regeringen kommer att genomföra nu är väldigt viktig. Det är möjligt att sådana här saker kan komma in där. Miljöpartiet ställer sig inte frågande till att något sådant skulle kunna ske.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 7 maj.)

Folkhälsofrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-07
Förslagspunkter: 17, Acklamationer: 13, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. ANDT-strategin

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1279 av David Josefsson (M) yrkande 2 och

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 97.
   • Reservation 1 (M, SD, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880012
   M06109
   SD05903
   C27004
   V25102
   KD02002
   L17002
   MP14002
   -0001
   Totalt171141037
   Ledamöternas röster
  2. Solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 98.
   • Reservation 2 (SD, KD)
  3. Förebyggande arbete inom narkotikapolitiken m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

   2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 101.
   • Reservation 3 (SD)
   • Reservation 4 (C)
   • Reservation 5 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880012
   M61009
   SD05903
   C00274
   V26002
   KD00202
   L17002
   MP14002
   -0001
   Totalt206594737
   Ledamöternas röster
  4. Detaljhandelsmonopolet m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:330 av Markus Wiechel (SD),

   2018/19:1408 av Lars Beckman (M),

   2018/19:1458 av Lotta Finstorp (M),

   2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

   2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) och

   2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del.
   • Reservation 6 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880012
   M61009
   SD59003
   C02704
   V26002
   KD20002
   L17002
   MP14002
   -0001
   Totalt28527037
   Ledamöternas röster
  5. Serveringstillstånd och serveringstider

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:513 av Joar Forssell (L) yrkandena 1-3,

   2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

   2018/19:1869 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2018/19:1894 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2.
  6. Åldersgräns för köp av alkohol

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2077 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).
  7. Alkoholreklam

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1145 av Elin Lundgren (S).
  8. Gårdsförsäljning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1200 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

   2018/19:1264 av Margareta Cederfelt (M),

   2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 15,

   2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

   2018/19:1661 av Betty Malmberg (M),

   2018/19:1676 av John Widegren (M),

   2018/19:1736 av Sten Bergheden (M),

   2018/19:1740 av Edward Riedl (M),

   2018/19:1818 av Jan Ericson (M) yrkande 2,

   2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

   2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

   2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C),

   2018/19:2354 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1-3,

   2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9,

   2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C),

   2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C),

   2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

   2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del och

   2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 1.
   • Reservation 7 (SD)
  9. Sprututbyte, naloxon och injektionsrum

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) och

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 103.
   • Reservation 8 (M, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (M, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S880012
   M06109
   SD59003
   C27004
   V26002
   KD02002
   L17002
   MP14002
   -0001
   Totalt23181037
   Ledamöternas röster
  10. Cannabis

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 102.
   • Reservation 9 (KD)
  11. Rökförbud

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2,

   2018/19:1407 av Jonas Eriksson m.fl. (MP),

   2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 2 och

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 99.
   • Reservation 10 (KD)
  12. Tobaksförsäljning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 1,

   2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkandena 1, 3 och 4 samt

   2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 100.
   • Reservation 11 (KD)
  13. Neutrala förpackningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 5.
  14. Ålderskontroller m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3,

   2018/19:544 av Christina Östberg (SD) och

   2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 6.
   • Reservation 12 (SD)
  15. Cigarettliknande godis

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1140 av Hans Hoff (S).
  16. Rökavvänjning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2.
  17. Svenskt snus

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:194 av Johnny Skalin (SD).
   • Reservation 13 (SD)