Arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av definition av arbetsintegrerande sociala företag i lag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsintegrerande sociala företag har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden. Företagen skapar inte bara nya arbetstillfällen utan erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. De drivs ofta som arbets­kooperativ och återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten.

Arbetsintegrerande sociala företag spelar en viktig roll i samhället genom att de skapar möjligheter för grupper långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Samhälls­vinsterna av det sociala företagandet är uppenbara och väl dokumenterade. Miljöpartiet anser därför att samhället måste bli bättre på att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Vi ser också ett stort behov av en tydlig och vedertagen definition av vad arbetsintegrerande sociala företag är. I första hand skulle vi vilja att detta formu­leras i lag.

För individer, arbetsförmedlare och andra skulle det skapa en större tydlighet och minska risker för förväxling med det bredare begreppet sociala företag. Det skulle också göra det enklare för kommuner och andra att upphandla arbetsintegrerande sociala företag. Genom en tydlig definition underlättas också för myndigheter och kommuner att skapa partnerskap med, rikta offentliga upphandlingar till och köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag.

Åsa Lindhagen (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)