Stärk äganderätten

Motion 2018/19:2260 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka äganderätten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är oerhört viktig och måste värnas på alla sätt. Den är oerhört viktig för den enskilde markägaren. Det gäller för att kunna få försörjning och avkastning av och på sin mark. Samtidigt gäller det för att bevara en naturmiljö som är till för rekreation och för att öka den biologiska mångfalden till nytta för en klimatvänlig framtid.

Markägare har i generationer vårdat sina ägor. Utan ett bra skogsbruk inga träd som ger inkomst och utan att vårda odlingslandskapet ingen mark att bruka. Det är ett av skälen till att markägare har de bästa incitamenten att fortsätta det ansvarsfulla arbetet med att förbättra sina ägarintressen. För Centerpartiet är ägande- och brukanderätten central för hur ett levande skogs- och lantbruk ska behållas och utvecklas i hela landet. Det är på dem hela vårt lands framgångar bygger. Om inte den som brukar marken bestämmer över sina skördar och avverkningar blir det ingen mat eller råvara att försörja landet med. Ingen annan har samma ansvar och intresse i skog och mark som dess ägare, framförallt inte tyckare på läktaren som inte har ansvar för marken i praktiken.

Av det skälet måste äganderätten stärkas. En utveckling mot att Sveriges åkrar och skogar alltmer skulle ägas av staten, avsättas till nationalparker eller naturreservat, aktiebolag av olika slag, juridiska personer, och allt mindre av lantbrukare och privata skogsägare, är mycket tvivelaktig. Det har ett stort värde att dagens enskilda ägande av åker- och skogsmark över hela landet inte minskar utan hellre ökar.


Systemet med bönder som äger och brukar sin mark, odalbönder, har gagnat oss väl. Marken blir väl omhändertagen och skötselåtgärderna gagnar markägaren och så ska det fortsätta att vara.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)