Behovet av regelförenkling av Systembolagets krav på mikrobryggerier m.fl.

Motion 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C)

av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklingar i Systembolagets regelverk avseende små bryggeriers och hantverksmässiga dryckesproducenters försäljningsmöjligheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget är ett viktigt medel för att uppnå de alkohol- och folkhälsopolitiska målen och därför vill Centerpartiet behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Då blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol. Men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Vi tycker också att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris.

Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Antalet företag inom dryckesvaruindustrin har ökat kraftigt de senaste åren: från ca 120 stycken år 2008 till 420 år 2015.[1] Försäljningen av alkoholfria drycker ökar och det finns ett växande intresse för fler alkoholfria alternativ till alkoholhaltiga drycker. Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Mikrobryggeriers produkter kan idag komma ifråga för Systembolagets Tillfälligt Sortiment – Lokalt och Småskaligt (TSLS). Denna kategori består av produkter som tillverkas hantverksmässigt, produceras i begränsade volymer och finns i upp till tio butiker inom en radie på 15 mil från producenten. Alkohol är inte en vara vilken som helst, vilket i sig motiverar det statliga försäljningsmonopolet. Men att producera alkoholhaltiga drycker är heller inte vilken produktion som helst, utan en näringsverksamhet som ställer höga krav på livsmedelssäkerhet i produktionen och fordrar dyra investeringar i teknisk utrustning. Vi menar att Systembolagets krav och begränsningar för att kvalificera till detta sortiment försvårat för mikrobryggerier runtom i Sverige att skapa lönsamhet och det finns också exempel på företag som bl a på grund av dessa begränsningar avvecklat sina verksamheter.

Ett annat sätt att öka både tillgängligheten och stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Linda Ylivainio (C)

Magnus Ek (C)


[1] En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb  och hållbar tillväxt i hela landet, prop. 2016/17:104 s.109.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)